Kết quả 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

24/12/2019

Qua 3 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được một số kết quả nhất định.

.

(Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)
Năm 2017, thực hiện quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, lần đầu tiên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, 42 TTHC được tiếp nhận và 04 TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Tiếp đó, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện. Tuy nhiên, trong năm này, Bộ chưa phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để đẩy mạnh công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua buổi làm việc, đã thống nhất một số nội dung về: Mô hình Cổng thông tin điện tử kết nối với mạng VNPOST; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị thuộc Bộ để kết nối Hệ thống thông tin của Bộ với mạng VNPOST; thống nhất về mức phí, lệ phí cho từng TTHC.
Để nâng cao trách nhiệm của công chức về việc tiếp nhận và trả hồ sơ và nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ này, trong năm này, Bộ đã có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, đồng thời hướng dẫn mẫu phiếu trình giải quyết TTHC thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính để thống nhất sử dụng cho các đơn vị thuộc Bộ.
Căn cứ vào kết quả rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và các Quyết định công bố TTHC của bộ, ngày 28/11/2018 Bộ đã ban hành Quyết định số 1751/QĐ-BKHĐT thay thế Quyết định số 1039/QĐ-BKHĐT, theo đó số TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 12 TTHC, số không tiếp nhận là 30 TTHC. Trong năm này, Bộ đã thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính với 96 hồ sơ và tiếp nhận 60.493 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
Ngày 15/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-BKHĐT công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (thay thế Quyết định số 1751/QĐ-BKHĐT). Theo Quyết định 682, có 21 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 02 TTHC không tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong 09 tháng đầu năm 2019, Bộ đã thực hiện tiếp nhận 1.430 hồ sơ và trả kết quả 1.691 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Trong quá trình triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng gặp một số khó khăn, tồn tại như: Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC còn phụ thuộc vào lựa chọn của người dân, doanh nghiệp trong khi họ còn có những quan niệm chưa đúng, chưa thấy rõ những lợi ích của việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. Ngoài ra, một số công chức trong cơ quan chưa nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của dịch vụ bưu chính trong công tác cải cách TTHC.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng, xử lý vi phạm trong thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-BKHĐT để kịp thời phát hiện và động viên những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quyết định này./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC