Nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23/12/2019

 

Năm 2019, với sự quyết tâm của Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Theo báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (văn bản số 4951/BVHTTDL-VP ngày 11/12/2019), trong năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Với quyết tâm và nỗ lực đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, trong năm 2019, Bộ đã thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 63/122 điều kiện đầu tư kinh doanh (đạt 52%); giảm số sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (chi tiết đến mã HS 6 số và 8 số) từ 436 mã xuống 283 mã hàng (đạt 65%). Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa Bộ đạt được đã đáp ứng chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 50% của Chính phủ.
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai tổng cộng 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 56% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, trong đó tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 29%. Con số này tuy chưa cao nhưng phần nào đã cho thấy sự nỗ lực của Bộ. Các hồ sơ xử lý trực tuyến đều cho phép người dân, doanh nghiệp theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bộ cũng đang triển khai xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử bao gồm chức năng đánh giá việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia khi được đưa vào vận hành.
Về năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, theo báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019, Việt Nam xếp thứ 63/140 nền kinh tế, tăng 4 bậc so với Báo cáo năm 2017, đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đối với từng chỉ số thành phần, tài nguyên văn hóa, du lịch công vụ và tài nguyên thiên nhiên là thế mạnh nổi trội của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á; nhóm chỉ số tăng hạng nhiều nhất là mức độ mở cửa quốc tế, sức cạnh tranh về giá và hạ tầng hàng không. Bên cạnh đó, một số chỉ số lại tụt hạng (hạ tầng mặt đất và cảng, nhân lực và thị trường lao động, y tế và vệ sinh, mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông), thậm chí là đứng thấp nhất thế giới (sự bền vững về môi trường và hạ thầng dịch vụ du lịch).
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2021, xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch của Việt Nam tăng 10-15 bậc, với vai trò làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số năng lực cạnh tranh du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, gồm: Phát huy thế mạnh nổi trội về tài nguyên văn hóa và tài nguyên thiên nhiên, chú trọng đến yêu cầu phát triển bền vững; Tập trung cải thiện cơ bản điểm yếu về hạ tầng dịch vụ du lịch và sự bền vững về môi trường; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân lực và thị trường lao động cũng như mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy du lịch; Tập trung nâng cao nhóm chỉ số Mức độ ưu tiên cho ngành du lịch; Tiếp tục nâng cao xếp hạng nhóm chỉ số về mức độ mở cửa quốc tế và hạ tầng hàng không.
Về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính
Báo cáo số 293/BC-BVHTTDL ngày 13/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận một số kết quả nổi bật của công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ trong năm 2019, cụ thể như: (1) Thực hiện tương đối nghiêm túc việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ (đã ban hành 10 quyết định công bố 72 thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ). (2) Tổ chức 19 đoàn làm việc tại 19 đơn vị của Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Bình Thuận với mục đích kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (3) Ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Tổng cục, cục thuộc Bộ và danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ; Quyết định ban hành quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định ban hành quy trình điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2019-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, … góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, năng cao vị thế của Bộ xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.