Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

10/01/2020

Kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã giúp nâng cao hiệu quả, năng suất công việc, góp phần hỗ trợ, phát triển hoạt động hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.

Các nhiệm vụ năm 2019 đã hoàn thành tốt
Công tác đánh giá tác động TTHC được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/ 2014 của Bộ Tư pháp ngay từ giai đoạn dự thảo văn bản QPPL. Theo đó có 83 TTHC được quy định tại 10 văn bản QPPL được đánh giá tác động ; sửa đổi bổ sung 63 TTHC, bãi bỏ 19 TTHC và ban hành mới 16 TTHC tại 08 Thông tư của Ngân hàng nhà nước và 01 Nghị định của Chính phủ. Đã thẩm định, thẩm tra 67 TTHC quy định tại 8 dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.
Đã ban hành 11 quyết định công bố 108 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; trong đó có 16 TTHC quy định mới, 67 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, 25 TTHC bãi bỏ. Các quyết định công bố và nội dung TTHC đều được cập nhập kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu. Bên cạnh đó, Ngân hành nhà nước còn ban hành Bộ 500 câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết TTHC để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng nhà nước và Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin về TTHC.
 
Ảnh: Công bố TTHC ngành Ngân hàng. Nguồn: Internet

 

Ngân hàng nhà nước đã rà soát 22 TTHC liên quan đến các hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, mở và sử dụng tài khoản thanh toán (10 TTHC); quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (04 TTHC); mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (06 TTHC); tái cấp vốn (02 TTHC). Theo đó, phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung 05 TTHC và bãi bỏ 02 TTHC, tỷ lệ chi phí tiết kiệm ước tính đạt 45%.
Trong năm, Ngân hàng nhà nước tiếp nhận 23.334 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC; trong đó có: 11.794 hồ sơ trực tuyến, 11.134 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, 406 hồ sơ từ năm 2018. Các hồ sơ TTHC đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình ISO, không phát sinh hồ sơ quá hạn.  Toàn bộ 378 TTHC lĩnh vực Ngân hàng đã được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước; đã cung cấp 61 DVC mức độ 4, chiếm 16,1% tổng số TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đồng thời giảm áp lực giấy tờ của các đơn vị quản lý nhà nước; đã hoàn thành việc nâng cấp và thực hiện kết nối Hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục “Chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép”.
Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước đã phê duyệt phương án và tổ chức điều tra sự hài lòng về chất lượng, năng lực và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các đơn vị chức năng trong giải quyết TTHC. Thực hiện lồng ghép truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC với truyền thông, giáo dục pháp luật nói chung. Các nội dung tuyên truyền về CCHC, cải cách và kiểm soát TTHC được chỉ đạo, quán triệt thường xuyên tại các hội nghị giao ban, cuộc họp định kỳ... Kết quả triển khai kế hoạch CCHC, kiểm soát TTHC được cập nhật thường xuyên, liên tục tại chuyên mục CCHC trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng nhà nước và các báo Trung ương, Đài truyền hình Việt Nam; tiếp tục duy trì truyền thông nội bộ thông qua việc phát hành bản tin nội bộ định kỳ hàng tháng.Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng đã tổ chức khóa bồi dưỡng “Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính” cho công chức tại các đơn vị trực thuộc. 
Ngân hàng nhà nước sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; sớm kiện toàn Bộ phận một cửa; ban hành Quyết định số 2412/QĐ-NHNN ngày 18/11/2019 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết TTHC trong hệ thống Ngân hàng nhà nước  và triển khai ngay việc nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của Ngân hàng nhà nước đáp ứng yêu cầu; tổ chức nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Trong năm 2020, Ngân hàng nhà nước tập trung chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trọng tâm sau: Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung triển khai tốt Quy chế một cửa trong giải quyết TTHC của Ngân hàng nhà nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL thống nhất, minh bạch cho hoạt động của tổ chức tín dụn, trọng tâm là hoàn thiện, ban hành các văn bản về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa TTHC; tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp tục cải tiến các quy trình TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cấp các TTHC liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân lên mức độ 3, 4; thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về CCHC, kiểm soát TTHC; hoàn thiện các quy trình giải quyết TTHC, quy trình nội bộ vận hành trên hệ thống quản lý văn bản điện tử (E.doc) của Ngân hàng nhà nước./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính