Yêu cầu tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công thương

13/02/2020

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân, theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

Yêu cầu đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
- Thường xuyên rà soát các quy định về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, chủ động đề xuất phương án sửa đổi, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; đồng thời phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC của ngành công thương năm 2020.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, chủ động nghiên cứu đề xuất cung ứng dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý.
- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Yêu cầu đối với Văn phòng Bộ
- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổng thể đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực công thương năm 2020; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC, đảm bảo hoàn thành kế hoạch rà soát, cắt giảm đơn giản hóa TTHC, tổng hợp kết quả rà soát gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.
- Văn phòng Bộ làm đầu mối cập nhật công khai các TTHC liên quan đến các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019; Đôn đốc việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát TTHC đối với các TTHC liên quan đến các loại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi.
Yêu cầu đối với Vụ Pháp chế
- Vụ Pháp chế làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan công khai bảng điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương sau khi Nghị định được ban hành, có hiệu lực.
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các Luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.
Yêu cầu đối với Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; (iii) công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả, hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; (iv) áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Hoàn thành trong năm 2020.
- Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành tính tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018.
- Công bố công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm: Hoàn thành trong quý I năm 2020.
Yêu cầu đối với Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Khoa học và công nghệ, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững
- Tiếp tục phối hợp với Ban thường trực của Ủy ban 1899 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
- Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Yêu cầu đối với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
- Thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương thức khác nhau, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình, chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý nhà nước.
- Tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công trước khi đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh thanh toán điện tử.
Yêu cầu đối với Sở Công Thương
Thường xuyên rà soát các quy định về TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, đề xuất phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa gửi Bộ Công Thương để đánh giá, tổng hợp phương án đơn giản hóa chung của ngành công thương tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân thực hiện quy định, giải quyết TTHC.
Về tổ chức thực hiện:
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở Công Thương các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có) về Bộ Công Thương để kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Với việc sớm ban hành Chỉ thị ngay từ đầu năm, có thể tin tưởng rằng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục duy trì những thành quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của ngành Công Thương.

Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính