Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

13/02/2020

Ngày 11/02/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1007/VPCP-KSTT gửi các bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 07/02/2020. Nguồn: VGP

Theo lộ trình xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Văn phòng Chính phủ đã và đang chuẩn bị các công việc cần thiết để ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, dự kiến vào ngày 12/ 3/2020 với một số chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ và 09 bộ, cơ quan. Dự kiến đến tháng 10 năm 2020, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia với đầy đủ các cấu phần là Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, địa phương và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng sẽ được khai trương. Để bảo đảm triển khai đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, tại Công văn số 1007/VPCP-KSTT, Văn phòng Chính phủ đề nghị:
 (1) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương; khẩn trương rà soát các chế độ báo cáo hiện hành để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa các chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020. Trong quý II/2020 hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương.
(2) Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để chuẩn hóa biểu mẫu, xây dựng Hệ thống hoặc tích hợp các Hệ thống thông tin hiện có với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đảm bảo khả năng cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình biến động các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
(3) Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông trong tháng 2 năm 2020 hoàn thành việc kết nối các chế độ báo cáo đã lựa chọn với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn tại Công văn số 598/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.
(4) Các bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trong tháng 2 năm 2020 phối hợp với Văn phòng Chính phủ để lựa chọn các chế độ báo cáo có khả năng kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và thực hiện việc kết nối.
(5) Các bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ  và Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đánh giá an ninh, an toàn thông tin của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trước khi đưa vào vận hành.
(6) Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam khẩn trương bổ sung nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, tập trung hỗ trợ Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính