Văn phòng Chính phủ hướng dẫn các bộ, địa phương chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

04/03/2020

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 03/3/2020 đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

 


Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua việc triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP tại các bộ, ngành, địa phương đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo của một số bộ, địa phương còn chậm; quy định chế độ báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, như: Văn bản quy định chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương chưa quy định đầy đủ nội dung các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền; chế độ báo cáo của bộ, cơ quan chưa quy định mẫu đề cương, biểu số liệu, thời hạn gửi đối với từng cấp báo cáo hoặc quy định chưa rõ ràng, không hướng dẫn đầy đủ, chưa thống nhất về thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi; văn bản quy định chế độ báo cáo của địa phương quy định chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương;… Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của đa số bộ, cơ quan, địa phương còn lúng túng, thiếu chủ động, chậm tiến độ. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã hướng dẫn một số nội dung để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất.

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo
Bộ, cơ quan quy định chế độ báo cáo thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc, nếu báo cáo yêu cầu tổng hợp số liệu từ cấp nào thì quy định đầy đủ các nội dung chế độ báo cáo cho cấp đó thực hiện. Chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan Trung ương đã quy định và áp dụng cho các cấp chính quyền thì UBND các cấp thực hiện thống nhất. Căn cứ danh mục chế độ báo cáo do các bộ, cơ quan công bố, UBND cấp tỉnh quy định các chế độ báo cáo ngoài báo cáo do Trung ương quy định để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương (nếu có). Thời gian chốt số liệu báo cáo áp dụng chung cho tất cả các đối tượng thực hiện; thời hạn gửi báo cáo quy định phù hợp cho từng đối tượng, từng cấp báo cáo và phải có sự phù hợp, thống nhất giữa các kỳ báo cáo.  Kỳ báo cáo cần được quy định rõ để phù hợp với đặc thù của từng loại báo cáo, thống nhất cách hiểu và thực hiện, tránh việc đối tượng thực hiện phải báo cáo nhiều lần. Biểu số liệu báo cáo cần có ký hiệu biểu để dễ quản lý. Các đơn vị tính trong biểu số liệu cần quy định đầy đủ, thống nhất để tránh cách hiểu tùy nghi, dẫn đến điền số liệu khác nhau, gây khó khăn cho quá trình tổng hợp.

Về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương
Các bộ, cơ quan, địa phương trên cơ sở lựa chọn một số chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, bảo đảm đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương. Phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm theo nguyên tắc: Bộ, cơ quan xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo đối với tất cả các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng báo cáo và chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan khác, địa phương thực hiện chế độ báo cáo đó; bộ, cơ quan cấp tài khoản để các bộ, cơ quan khác, các địa phương thực hiện. Địa phương chỉ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin các bộ, cơ quan để tạo thành kho thông tin, dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương; không xây dựng các chế độ báo cáo không thuộc thẩm quyền. Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Về cập nhật tình hình biến động các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn hóa biểu số liệu đối với các chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý; triển khai số hóa, điện tử hóa để cung cấp tình hình biến động các chỉ tiêu trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án sẵn sàng cung cấp thông tin trên Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan về tình hình biến động các chỉ tiêu trên địa bàn; đồng thời nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đặc thù, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của địa phương./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính