Bộ Tư pháp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

11/03/2020

Kết quả theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Tư pháp cho thấy nhiều nhiệm vụ đang bị chậm tiến độ.

Theo Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và các văn bản hướng dẫn triển khai, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 03 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm; đồng thời, tích hợp Hệ thống đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và 63 địa phương;... Thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ trên trước ngày 10 tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý II năm 2020; đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí… trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công.
Đến nay, một số nhiệm vụ đã được triển khai đạt kết quả cụ thể như: thực hiện các biện pháp kỹ thuật đối với dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp; Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, nếu địa phương có nhu cầu  kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử và các Hệ thống, Phần mềm phục vụ dịch vụ công của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, thì thực hiện thông NGSP).
Tuy nhiên, việc thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao về xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công tại Bộ Tư pháp còn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Cụ thể như: chưa thực hiện kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chưa thực hiện việc tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục để tích hợp... hoặc có nhiệm vụ triển khai nhưng chưa thực sự hiệu quả, như hiện nay, liên quan đến hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch, cấp lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của địa phương…, công chức của các địa phương phải thực hiện nhập, xử lý dữ liệu nhiều lần trên các hệ thống dẫn đến mất thời gian, chi phí, giảm năng suất lao động, trong khi nhu cầu của người dân đối với các dịch vụ công này rất lớn: đăng ký khai sinh là 2.086.575 trường hợp; 559.810 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp; 710.489 hồ sơ thực hiện biện pháp đăng ký giao dịch bảo đảm (theo Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020).
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vận hành Cổng Dịch công quốc gia; trao đổi, thống nhất về giải pháp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các nhóm TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Bộ Tư pháp, hạn chế việc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tác giả đề xuất Bộ Tư pháp triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
Thứ nhất, về lộ trình tích hợp
Đối với các nội dung đã được thống nhất và hệ thống đã đáp ứng có thể thực hiện được ngay sẽ cho triển khai tích hợp trước, cụ thể: Thực hiện việc đăng nhập một lần (SSO) với Cổng Dịch vụ công của các tỉnh và Cổng dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp; đồng bộ hồ sơ và trạng thái xử lý hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện liên kết tài khoản nhóm dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện trực tuyến cấp tài khoản sử dụng Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm; tích hợp tra cứu thông tin về biện pháp bảo đảm.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong việc thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng tiến độ.
Thứ hai, tiếp tục tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa các nhóm thủ tục để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Theo hướng cụ thể như sau: (i) Đối với thủ tục Đăng ký khai sinh: tiếp nhận giấy chứng sinh điện tử; thực hiện ký số Giấy khai sinh điện tử và chia sẻ dữ liệu với cơ quan Công an để thực hiện đăng ký thường trú; thực hiện in sổ hộ tịch từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; (ii) Đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp: thực hiện ký số Phiếu lý lịch tư pháp điện tử và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để tra cứu thông tin lý lịch tư pháp; (iii) Đối với nhóm dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm: thực hiện ký số kết quả.
Thứ ba, về tích hợp Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch
Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ xây dựng và thống nhất quản lý trên cơ sở tích hợp, trao đổi dữ liệu về TTHC, hồ sơ giải quyết TTHC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ đã sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ việc tích hợp, trao đổi dữ liệu với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan cần thống nhất sử dụng Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ quản lý để phục vụ việc tích hợp, trao đổi dữ liệu TTHC với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC