Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ

16/03/2020

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chương trình hành động (số 532/CTr-BQP ngày 19/02/2020) với mục tiêu cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Bộ để củng cố những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được Chính phủ giao.

Theo đó, Chương trình hành động đã nêu rõ các yêu cầu, phân công công việc cụ thể, rõ ràng đối với các đơn vị thuộc Bộ. Chương trình hành động đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính, bao gồm: (1) Coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ ưu tiên; (2) Nghiên cứu quán triệt Nghị quyết trong các đơn vị trực thuộc nhằm tạo sự thống nhất cao và sâu sắc về nhận thức cũng như hành động; (3) Tiếp tục rà soát để đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; khẩn trương trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; (4) Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đã được xác định trong Nghị quyết; (5) Nghiên cứu, xây dựng giải pháp kỹ thuật kết nối đồng bộ tất cả các TTHC về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; (6) Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc quyền đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ; áp dụng giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm, giảm chi phí logistics cho chủ hàng (đối với đơn vị quản lý cảng biển) qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; (7) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo.

Việc ban hành Chương trình hành động là căn cứ quan trọng để Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.          
 
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính