Một số kết quả nổi bật trong công tác Kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

26/03/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai hiệu quả công tác đánh giá tác động, công bố công khai TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; dịch vụ công trực tuyến; hệ thống báo cáo; triển khai cơ chế một cửa;…

Trong Quý I, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động đối với 09 TTHC tại 02 văn bản quy phạm pháp luật trong đó có 01 Nghị định và 01 Thông tư.
Bộ đã ban hành 02 Quyết định công bố TTHC với tổng số 09 TTHC được công bố, công khai. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ là 240 TTHC. Sau khi ban hành các quyết định công bố TTHC, Bộ đều thực hiện cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Bộ đã tiếp nhận 131 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, trong đó đã giải quyết 42 hồ sơ, 89 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết và chưa đến hạn trả kết quả.
Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị cũng được Bộ chú trọng thực hiện. Bộ đã tiếp nhận 44 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức liên quan đến TTHC; trong đó, 18 phản ánh đã hoàn thành xử lý, 26 phản ánh đang trong quá trình xem xét cho ý kiến. Thời hạn và nội dung công văn trả lời đều đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, Bộ đã tiếp nhận và trả lời 51 phản ánh liên quan đến chính sách, quy định hành chính. Các phản ánh, kiến nghị đều được Bộ công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
Việc kết nối, liên thông Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thành tất cả các nội dung theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (đăng nhập 1 lần, máy chủ bảo mật, đồng bộ hồ sơ). Hiện nay, Bộ đang tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ tích hợp các dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Ảnh minh họa – Nguồn: Internet
 
Bộ đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ (tại địa chỉ: http://baocao.mpi.gov.vn) và đang tiến hành kết nối thử nghiệm 3 chế độ báo cáo của Bộ (về tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tình hình đăng ký thành lập, giải thể, tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp; tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu) với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC