Một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

30/03/2020

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã triển khai hiệu quả và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC.

NHNN đã tiến hành đánh giá tác động đối với 14 TTHC (03 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động tiền tệ, 02 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động ngoại hối, 01 TTHC lĩnh vực thuộc lĩnh vực thanh toán, 08 TTHC lĩnh vực hoạt động khác) tại 06 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ngay trong giai đoạn dự thảo. Đồng thời, đã tiến hành thẩm định 14 TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Thống đốc NHNN được giao tại Luật Tổ chức tín dụng 2010 và Luật NHNN năm 2010.

Trong Quý I, NHNN đã ban hành 04 quyết định công bố 17 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, trong đó có 06 TTHC quy định mới; 08 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 03 TTHC được hủy bỏ, bãi bỏ. Các quyết định công bố và nội dung TTHC trên đã được nhập kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời được công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Tính đến ngày 15/3/2020, NHNN đã tiếp nhận 5.415 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ, trong đó có 5.032 hồ sơ mới tiếp nhận (1.885 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến); 383 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua. Các hồ sơ giải quyết TTHC đều được NHNN tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình ISO, do đó, không phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, sau khi Thống đốc NHNN đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của NHNN và Quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Trụ sở chính NHNN, đã tiến hành kiện toàn Bộ phận Một cửa tại các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, Bộ phận Một cửa tại trụ sở chính NHNN và NHNN chi nhánh, tỉnh thành phố đã hoạt động nhịp nhàng, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong việc giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Đã tổ chức tiếp nhận và trả kết quả 4.759 hồ sơ TTHC qua Bộ phận Một cửa.

NHNN tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, tập trung vào việc hoàn thiện ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của NHNN theo Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, đồng thời tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống của Chính phủ./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính