Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

27/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trong năm 2020 Bộ sẽ thực hiện cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ảnh 1. Cổng Dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP là cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-BTNMT ngày 19/5/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định 03 yêu cầu chính trong triển khai Nghị định này, cụ thể: Một là, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hai là, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử làm trung tâm; phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Ba là, việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
 
Để triển khai 3 mục tiêu, yêu cầu chính nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ cụ thể, gồm:
Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, thực hiện phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tới tất cả các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và các lợi ích khi lựa chọn phương thức thực hiện này nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Nhóm nhiệm vụ thứ hai, xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cụ thể gồm: Một là, thực hiện rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng, lựa chọn và ban hành công khai danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; xác định rõ lộ trình, các thức thực hiện, giải pháp vận hành, khai thác. Hai là, rà soát ban hành các quy định về mẫu hồ sơ, tài liệu, kết quả thủ tục hành chính ở dạng điện tử phải nộp theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu, kết quả thủ tục hành chính ở dạng điện tử được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ba là, xây dựng quy trình nội bộ theo hướng tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính, đồng thời xây dựng quy trình điện tử xác định rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính. Bốn là, rà soát, xây dựng lộ trình số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ và cung cấp bản sao điện tử đảm bảo việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.
Nhóm nhiệm vụ thứ ba, tổ chức cung cấp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, cụ thể gồm: Một là, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cung cấp ít nhất 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020. Hai là, nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; phương thức thanh toán trực tuyến. Ba là, xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (thủ tục hành chính ban hành mới; thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ). Bốn là, quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, khắc phục sự cố, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Nhóm nhiệm vụ thứ tư, tổ chức đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.
Nhóm nhiệm vụ thứ năm, thanh tra, kiểm tra hoạt động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật. Đề xuất khen thưởng và kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định các nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm, thời gian hoàn thành chi tiết như: Việc rà soát, đánh giá, lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử phải hoàn thành trong tháng 6/2020; Việc xây dựng quy trình nội bộ theo hướng tái cấu trúc, chuẩn hoá quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu, kết quả thủ tục hành chính điện tử để bảo đảm sự thống nhất trên toàn quốc và  việc xây dựng quy trình điện tử xác định rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn phải hoàn thành trong quý III/2020; việc số hóa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của Bộ từ văn bản giấy sang văn bản điện tử và ký số trên bản điện tử được thực hiện từ 2020 – 2025,…
Đồng thời, tại Kế hoạch, Bộ trưởng đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và các năm tiếp theo; quán triệt việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; kiến nghị Bộ trưởng các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, gắn với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ). Bộ trưởng giao các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ chỉ đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử; xây dựng kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ của công mức độ 3,4 của đơn vị mình ngay khi danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được công bố, công khai. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan: triển khai, xây dựng giải pháp kỹ thuật; các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quản lý, vận hành, khai thác, bảo đảm các biện pháp an toàn, an ninh, bảo mật thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân. Vụ Pháp chế thực hiện có hiệu quả việc thẩm định, đánh giá tác động thủ tục hành chính, quy định hành chính trong quá trình xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; phối hợp các đơn vị định kỳ rà soát, đề xuất sửa đổi, đơn giản hoá quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cho phù hợp với việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ biến và tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Bộ. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 và hàng năm theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. Văn phòng Bộ được giao làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.
Cùng với việc chủ động, tích cực trong tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, việc ban hành kế hoạch này khẳng định quyết tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đi đầu trong đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử./.
NHH, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính