Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

10/06/2020

Về mục tiêu và phạm vi
Thứ nhất, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực; đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.
Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của  Bộ trưởng Bộ Công Thương; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.
Thứ ba, phạm vi thực hiện tập trung vào việc thống kê, rà soát, tính toán chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gồm: quy định về thủ tục hành chính, chế độ báo cáo, yêu cầu điều kiện, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Về nội dung của Kế hoạch
Một là, rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn kỹ thuật đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, trong đó ưu tiên nhóm quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Hai là, cập nhật thường xuyên các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên phần mềm thống kê để theo dõi tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Ba là, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua đánh giá tác động các quy định có phát sinh chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp, người dân và công tác thẩm định, thẩm tra trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về tổ chức thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu, yêu cầu, phạm vi tại Nghị quyết số 68/NQ-CP; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa các quy định không hợp lý, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện, yêu cầu các đơn vị có giải pháp kịp thời, phù hợp, linh hoạt và đề xuất kiến nghị giải pháp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thông tin, truyền thông về việc thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ.
Bộ Công Thương là một trong số bộ, ngành đầu tiên sớm ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, có thể tin tưởng rằng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục duy trì những thành quả đạt được trong công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật để từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của ngành Công Thương.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính