Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 tại Văn phòng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020

23/06/2020

Ngày 20/6/ 2020, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 4967/BC-VPCP và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP, Chỉ thị số 11/CT-TTg và Báo cáo số 4968/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Văn phòng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020.

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020
Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 985/QĐ-TTg. Đến nay, 100% các Văn phòng các bộ, UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo; 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC. Các địa phương chưa tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh cũng đã kiện toàn các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan chuyên môn. Các địa phương cũng đang tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã.
Về triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia
Số lượng dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng tiếp tục gia tăng. Từ 08 nhóm dịch vụ công cung cấp tại thời điểm khai trương (ngày 09/12/2019), đến ngày 19/6/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 596 dịch vụ công trực tuyến của 17 bộ, cơ quan ngang bộ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đã có trên 171 nghìn tài khoản, trên 44 triệu lượt truy cập, trên 9,9 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 131 nghìn hồ sơ được thực hiện qua Cổng; đã tiếp nhận hỗ trợ trên 14 nghìn cuộc gọi, trên 6,5 nghìn phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ công trên Cổng, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.  Các bộ, cơ quan đang thực hiện rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính để thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng.
Văn phòng Chính phủ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trong đó, quy định về trình tự, trách nhiệm thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của công chức và tổ chức, cá nhân; việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, địa phương; việc rà soát, đơn giản hóa, lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công của bộ, địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Nhằm giới thiệu những lợi ích và lắng nghe kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tiếp tục hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Australia tổ chức 02 Hội nghị “Giới thiệu Cổng dịch vụ công Quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp” theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, cơ quan có liên quan, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cùng với sự tham dự trực tiếp của hơn 400 đại biểu đại diện cho các hiệp hội, doanh nghiệp; thu hút hơn 140.000 lượt xem trên kênh trực tuyến[1].
 
(Ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVCQG ngày 04/6/2020. Nguồn: Baochinhphu.vn )
 
Về triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
Hệ thông thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ xây dựng được ra mắt vào ngày 13/3/2020. Tính đến ngày 19/6/2020, có 12 bộ, cơ quan[2] đang kết nối thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin chuyên ngành, Trung tâm điều hành với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 78/200 chỉ tiêu kinh tế-xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg triển khai trên các Hệ thống thông tin của bộ, cơ quan; trong đó 43/78 chỉ tiêu đã kết nối, 35/78 chỉ tiêu đang thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Dự kiến thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp, tiếp tục kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của một số bộ, cơ quan, địa phương với Hệ thông thông tin báo cáo Chính phủ; tổ chức khai trương Hệ thông thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 8 năm 2020.
Về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025
Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020; tăng cường truyền thông và đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân, nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh…
Về xây dựng Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2020 (APCI)
Đây là nhiệm vụ Chính phủ giao Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ thực hiện. Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân  của Hội đồng xác định phạm vi các lĩnh vực, nhóm TTHC sẽ triển khai đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020; xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động đánh giá, trong đó xác định cách thức, phương pháp, nội dung, cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2020. Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2020 dự kiến công bố trong Quý IV năm 2020.
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuôi năm 2020
Thứ nhất, tập trung tham mưu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai các thủ tục của cơ quan ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các cấp; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trước hết là các thủ tục theo Quyết định số 411/QĐ-TTg.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ.
Thứ hai, tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương triển khai kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương, hình thành nên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, khai trương trong tháng 8 năm 2020. Triển khai báo cáo theo Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng theo Quyết định số 293/QĐ-TTg trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
Thứ ba, ban hành bộ công cụ hướng dẫn thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.
Thứ tư, tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách các TTHC được xác định theo Kế hoạch; tiến hành phân tích, tổng hợp, xây dựng báo cáo và công bố APCI năm 2020.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 
 

[1] Hệ thống Livestream của Báo Điện tử VnExpress, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Hệ thống họp Cisco Webex Event.
 [2] Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.