Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

26/10/2020

Thông tư ban hành để thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư gồm 04 chương, 19 điều, quy định 06 chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ, cụ thể: (i) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo khoản 3 Điều 48 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP; (ii) Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; (iii) Báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg; (iv) Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các quy định liên quan; (v) Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; (vi) Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Công báo theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; quy định về quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, gồm: (i) Chức năng của Hệ thống; (ii) Tài khoản quản trị, khai thác, sử dụng Hệ thống; (iii) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống.
Về các chế độ báo cáo được chuẩn hóa tại Thông tư
Trong 06 chế độ báo cáo quy định tại Thông tư, một số báo cáo đã được rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa trong giai đoạn triển khai Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; một số báo cáo là các nhiệm vụ phát sinh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, tổng hợp, như: Tổ chức các cuộc họp,  kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng…. Ngoài ra, báo cáo triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được lồng ghép với báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Các chế độ báo cáo tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP về cơ bản đã được chuẩn hóa, quy định đầy đủ các nội dung gồm: Nội dung yêu cầu báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo, đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, quy trình và thời hạn gửi báo cáo, mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo, đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Căn cứ các chế độ báo cáo được chuẩn hóa tại Thông tư, Văn phòng Chính phủ tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ - một cấu phần trong Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, góp phần hình thành nên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và cung cấp thông tin, dữ liệu báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Về quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Hệ thống)
Hệ thống có các chức năng đáp ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, được vận hành, khai thác, duy trì hoạt động tại địa chỉ: https://baocaochinhphu.gov.vn, gồm các nhóm chức năng quản lý 06 báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP và các phân hệ phần mềm báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng.
Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng ký tài khoản quản trị cấp cao trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử và Văn phòng Chính phủ phân quyền quản trị cấp cao cho các tài khoản này trên Hệ thống. Văn phòng bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vị trí công tác, nhiệm vụ được giao để phân quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khai thác, sử dụng hệ thống; thực hiện chuyển đổi tài khoản khi có sự thay đổi về nhân sự khai thác, sử dụng hệ thống; phân cấp tài khoản quản trị cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Cán bộ, công chức, viên chức liên quan đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử để cơ quan quản lý tài khoản quản trị cấp cao phân quyền khai thác, sử dụng Hệ thống; bảo quản tài khoản, mật khẩu theo quy định. Việc khai thác, sử dụng Hệ thống theo các nhóm tương ứng gồm: Nhập liệu, kiểm tra, duyệt, quản trị; tham gia cập nhật các danh mục dùng chung của Hệ thống.
Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thiết kế các đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo trên từng nhóm chức năng tương ứng của Hệ thống, bảo đảm trong quý I năm 2021 hoàn thành việc triển khai các chức năng quy định tại Thông tư trên Hệ thống; tổ chức kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu báo cáo, dữ liệu danh mục dùng chung của Hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Nền tảng trao đổi định danh điện tử,…) và các hệ thống thông tin khác. Kịp thời xử lý khi phát hiện hoặc được các cơ quan, đơn vị, cá nhân thông báo về việc Hệ thống có sai sót, sự cố kỹ thuật. Trường hợp không thể kịp thời khắc phục được các sự cố kỹ thuật,
Văn phòng Chính phủ thông báo trên Hệ thống hoặc bằng văn bản về việc tạm ngưng một phần hoặc toàn bộ việc triển khai báo cáo trên Hệ thống. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, khai thác Hệ thống; thực hiện việc tổng hợp, trích xuất và công khai các thông tin về việc thực hiện công tác báo cáo trên Hệ thống. Nghiên cứu, đề xuất phương án nâng cấp để kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển và sự hoạt động ổn định của Hệ thống; xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kỹ thuật để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho
Hệ thống.
Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ được ban hành tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm việc thực hiện báo cáo trên Hệ thống thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, cơ quan liên quan và địa phương; bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong xây dựng, vận hành Hệ thống. Việc chuẩn hóa, số hóa báo cáo trên Hệ thống bảo đảm tạo thuận lợi tối đa cho các đối tượng thực hiện, khắc phục tình trạng “cát cứ thông tin, số liệu”, nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chức năng tham mưu tổng hợp của Văn phòng Chính phủ; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từng bước phương thức quản lý, điều hành dựa trên giấy tờ truyền thống sang dựa trên dữ liệu số./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính