Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Bộ Công Thương

22/09/2020

Công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 được Bộ Công Thương triển khai đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

 
Ảnh: Hội nghị CCHC của Bộ Công Thương


 
Kết quả đạt được
Bộ đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, điển hình như các thể chế, pháp luật về kinh tế (Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Bảo về người tiêu dùng, Pháp lệnh Quản lý thị trường...), về hội nhập quốc tế (tham gia ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế ở cấp Bộ, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Nhật Bản (2009), với Chilê (2011), với Liên minh Kinh tế Á - Âu (2015), với Hàn Quốc (2015), với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (2018), với Liên minh Châu Âu (2019)...
Là một trong những Bộ đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa, thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành, Bộ Công Thương đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện đầu tư kinh doanh, cắt giảm 1051/1891 mã HS, đạt tỷ lệ 56%. Bộ cũng tích cực triển khai đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng các TTHC trước khi ban hành. Những kết quả trên của Bộ Công Thương góp phần vào cải thiện Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam theo công bố của Ngân hàng Thế giới.
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ Công Thương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống 125 phòng (giảm 72 phòng). Trong quá trình rà soát lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, tiếp tục cắt giảm thêm 02 phòng của Thanh tra Bộ. Đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sắp xếp giảm 235 Đội Quản lý thị trường cấp huyện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 38 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh để giảm 19 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. Từ thời điểm 4/2015 đến 7/2020, Bộ đã thực hiện tinh giản 959 công chức, viên chức, người lao động. theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.
Bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống cơ quan thương vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập, đủ điều kiện hoạt động trong môi trường quốc tế; xây dựng Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Lãnh đạo của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020.
.Là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử,  Bộ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử; có 206/295 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 được triển khai (DVCTT mức độ 3 là 144, DVCTT mức độ 4 là 62), trong đó đã tích hợp 129/206 DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời, tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia (đã kết nối 11 DVCTT) và Cơ chế một cửa ASEAN.
Một số tồn tại, hạn chế
Một số nhiệm vụ triển khai chậm, một số đơn vị thiếu quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Sự quan tâm đầu tư về nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC còn hạn chế.
Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đạt kế hoạch đề ra. Còn tình trạng quá hạn, xin lùi thời gian hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa cao. Một số điều kiện kinh doanh cắt giảm còn chưa thực chất. Mức độ quan tâm và quyết tâm giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ khi triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành chưa đồng bộ, thống nhất.
Mặc dù chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng chưa bảo đảm thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại một số đơn vị thuộc bộ, việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp còn chậm. Vẫn còn một số trường hợp đề xuất quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, điều kiện đã được Cơ quan thanh tra, kiểm tra kết luận; một số lãnh đạo và công chức bị xử lý kỷ luật.
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Công Thương không đồng đều; chưa duy trì bền vững, ví dụ như năm 2017 và 2018 đạt vị trí thứ 5, năm 2019 xếp thứ 10.
Nhiệm vụ trong thời gian tới
 
Ảnh: Tôn vinh các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong
công tác CCHC giai đoạn 2011-2020
 
 

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành CCHC, tập trung chỉ đạo rà soát, xác định rõ điểm mạnh cũng như hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC của Bộ thời gian qua; làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém cũng như trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ CCHC, đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục.
Thứ hai, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, bảo đảm hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương. Trước mắt, kịp thời hoàn thiện các Dự án Luật, Pháp lệnh và các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản.
Thứ ba, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 27/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; hoàn thành xây dựng bản mô tả công việc, xây dựng khung năng lực làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm công chức.
Thứ năm, tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, như: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/ 2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020….
Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số gắn kết chặt chẽ với CCHC, cải cách TTHC nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc thông qua gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; chuyển đổi từng bước việc quản lý, điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, triển khai các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Bộ và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
Thứ sáu, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ và ngành Công Thương./.
Đắc Hoàn,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính