Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

21/12/2020

Theo Báo cáo số 10499/BC-VPCP ngày 15/12/2020, Văn phòng Chính phủ đã đạt được một số kết quả trong triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam năm 2020.

1. Kết quả đạt được trong năm 2020
Văn phòng Chính phủ tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 985/QĐ-TTg. Đến nay, đã có 59/63 địa phương tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh[1]; 100% bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,37%. Đặc biệt, một số địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo phương thức “4 tại chỗ” như tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Nhiều địa phương đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thiết lập một cửa “vật lý” và một cửa điện tử để tạo thuận lợi cho người thực hiện như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Cà Mau, Bình Dương,... Các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã. Văn phòng Chính phủ đang tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2021.

Tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau thời điểm được khai trương, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo căn cứ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của bộ, địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền cho các bộ, ngành, địa phương về các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, tích cực đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ của các TTHC để thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp trên 2,6 nghìn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, cơ quan và địa phương, đạt tỷ lệ khoảng 37% (tăng 7% so với mục tiêu ban đầu); đã có trên 26 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý lên Cổng, trên 671 nghìn hồ sơ trực tuyến được thực hiện qua Cổng. Bên cạnh đó, việc triển khai dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được một số địa phương như Bình Định, Thanh Hóa, Sóc Trăng triển khai và bắt đầu sử dụng kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để thực hiện các TTHC có liên quan, ví dụ như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký kinh doanh..., qua đó tạo điều kiện thuận lợi, giúp người dân không cần xác minh bằng bản giấy khi thực hiện các TTHC này trên Cổng Dịch vụ công của địa phương và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (HĐTV), Văn phòng Chính phủ đã giúp HĐTV phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội tổ chức 05 hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để lắng nghe, kịp thời tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý 241 vấn đề, nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có 07 cuộc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC và xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 19 nội dung chỉ đạo. Đây là những thành tố quan trọng góp phần thúc đẩy cải cách thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, điều phối và giúp HĐTV tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá và công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI), cụ thể như: Xác định phạm vi các lĩnh vực, nhóm TTHC sẽ triển khai đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2020; xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động đánh giá, trong đó xác định cách thức, phương pháp, nội dung, cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể để xây dựng APCI 2020; tổ chức khảo sát và làm việc với các doanh nghiệp đã thực hiện TTHC có liên quan tại 07 địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Nam Định, Đắk Lắk, Đồng Nai, Kon Tum) để nắm bắt thực tiễn, bổ sung thông tin trong quá trình hoàn thiện Báo cáo đánh giá.
Văn phòng Chính phủ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (Nghị quyết số 68/NQ-CP), trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định, ít nhất 20% chi phí tuân thủvà giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tổ chức xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để các bộ, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành thành lập Tổ công tác, ban hành kế hoạch, phê duyệt danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện hành và dự kiến ban hành trên phần mềm; tổ chức tập huấn, phát hành sổ tay hướng dẫn sử dụng phầm mềm cho các bộ, ngành. Đã có 04/18 bộ trình Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý năm 2020. Tuy nhiên, hầu hết các bộ đều chưa tính toán và so sánh được chi phí cắt giảm, đơn giản hóa với tổng chi phí tuân thủ quy định thuộc phạm vi quản lý và Văn phòng Chính phủ đang đề nghị các bộ bổ sung, hoàn thiện phương án đơn giản hóa trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham gia ý kiến, thẩm tra đối với nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành chủ trì xây dựng theo phân công tại Nghị quyết số 02/NQ-CP. Các văn bản sau khi được ban hành góp phần cải cách các quy định, TTHC, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, như: Luật Doanh nghiệp đã bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến; Luật Xây dựng đã rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 20 ngày, thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng với các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.... Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP đã miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp trong năm đầu thành lập; Nghị định số 122/2020/NĐ-CP đã quy định liên thông liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
2. Dự kiến nhiệm vụ năm 2021
Tập trung tham mưu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC, triển khai các thủ tục của cơ quan ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 68/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phối hợp với các bộ, địa phương thực hiện việc tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mục tiêu đề ra. Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách các TTHC được xác định theo Kế hoạch khảo sát, đánh giá APCI và thực hiện việc phân tích, tổng hợp, xây dựng và công bố APCI năm 2021. Tập trung theo dõi, nâng cao chất lượng thẩm tra, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về các dự án Luật đang và sẽ trình Quốc hội năm 2021 có tác động đến môi trường kinh doanh; nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo văn bản, đề án các bộ, cơ quan được giao liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

Nguyễn Thị Trà Lê,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 

[1]: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ chưa tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.