Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ

13/01/2021

Ngày 12/01/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-VPCP Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.


 
Kế hoạch được ban hành với mục tiêu phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao tại các Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02, gắn kết đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02, kịp thời nắm bắt, tổng hợp các vấn đề mới, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết để tham mưu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý và tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành.

Kế hoạch đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, gồm: Nhóm nhiệm vụ về sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nhóm nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Nhóm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị quyết; Nhóm nhiệm vụ truyền thông về kết quả thực hiện các Nghị quyết tại Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Với mỗi nhóm nhiệm vụ, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ đề ra tại các Nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng đơn vị và thời hạn hoàn thành.
Tại Quyết định số 12/QĐ-VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao các Vụ, Cục, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 năm 2021 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; thẩm tra thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại Nghị quyết do các bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Giao Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được giao tại các Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02. Chủ trì báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và tháng 12; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ truyền thông về kết quả thực hiện các Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 tại Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương./.
Nguyễn Thị Trà Lê,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính