Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

25/01/2021

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và khoản 4 Điều 107 của Luật Giáo dục 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng Nghị định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu và trao đổi học thuật được đăng lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://moet.gov.vn
 
Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện lấy ý kiến các cơ quan liên quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã có Công văn số 445/KSTT-KGVX ngày 26/11/2020 và Công văn số 472/KSTT-KGVX ngày 11/12/2020 góp ý quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Về ý kiến góp ý đối với quy định TTHC tại dự thảo Nghị định
Tại Công văn số 445/KSTT-KGVX, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật. Theo đó, Cục đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy đinh cụ thể yêu cầu về thành phần hồ sơ; áp dụng quy trình liên thông trong việc gửi lấy ý kiến và nhận ý kiến giữa cơ quan cử đi học và cơ quan quản lý trực tiếp du học sinh và quy định trách nhiệm của cơ quan cử đi học phải và cơ quan quản lý trực tiếp du học sinh để không yêu cầu du học sinh phải nộp thành phần hồ sơ không cần thiết hoặc thực hiện thủ tục ở nhiều cơ quan khác nhau; mẫu hóa, số hóa các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyển để có thể sử dụng kết quả của thủ tục đó cho việc giải quyết các thủ tục tiếp sau trên môi trường điện tử; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện; xem xét bỏ một số thủ tục như “Tiếp nhận du học sinh học bổng tốt nghiệp về nước” và “Tạm dừng học”; hoàn thiện thủ tục Tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập từ nguồn ngân sách nhà nước (Điều 5); Cử du học sinh tự túc ra nước ngoài học tập (đối với trường hợp có cơ quan công tác) (Điều 12).
Ngoài việc góp ý đối với quy định thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cũng góp ý đối với chế độ báo cáo tại dự thảo Nghị định, trong đó, Cục đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định cụ thể, rõ ràng nội dung các chế độ báo cáo theo các tiêu chí chuẩn quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính chi phí tuân thủ đối với từng chế độ báo cáo để làm rõ mối quan hệ giữa các chế độ báo cáo tại dự thảo Nghị định với các chế độ báo cáo đã được quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gộp và đơn giản hóa chế độ báo cáo tại dự thảo Nghị định; quy định cụ thể nội dung thông tin cần thiết đăng ký vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.
Tiếp đó, theo đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Công văn số 472/KSTT-KGVX ngày 11/12/2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục tham gia ý kiến đối với quy định thủ tục “Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học” (Điều 16) trong dự thảo Nghị định sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thủ tục này vào dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính lần thứ hai.
Không đồng tình với đề xuất này, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét không quy định thủ tục này vì các quy định này sẽ hạn chế quyền tự chủ của các trường, đồng thời, còn quy định thêm điều kiện kinh doanh, tạo cơ chế xin - cho (phải được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học mới được bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ) đối với các cơ sở giáo dục được phép hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, việc quy định như vậy không đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 về việc giảm số quy định, chi phí tuân thủ và giảm số lượng văn bản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chất lượng đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thông qua quản lý nội dung giấy phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (đã được quy định tại Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT), công tác kiểm tra hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, trên cơ sở nhu cầu của thị trường và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.
Tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Tại dự thảo Nghị định trình Chính phủ, nhiều ý kiến góp ý nêu trên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, cụ thể: Bộ đã tiếp thu và quy định rõ yêu cầu việc nộp bản sao đối với các thủ tục Chuyển ngành học, chuyển trường, chuyển nước đến học (điểm b khoản 2 Điều 7); Tạm dừng học (điểm b khoản 2 Điều 8); Gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài (điểm c khoản 2 Điều 9). Bộ cũng đồng ý bỏ yêu cầu đối tượng thực hiện phải nộp báo cáo kết quả học tập tại điểm d khoản 2 Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 9 đối với thủ tục Chuyển ngành học, chuyển trường, chuyển nước đến học và thủ tục Gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài đối với du học sinh; tiến hành các thủ tục để tiến tới mẫu hóa, số hóa kết quả giải quyết thủ tục khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến; bỏ thành phần hồ sơ quy định tại gạch đầu dòng thứ tư điểm a Khoản 2 Điều 10; quy định cụ thể chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; bổ sung hình thức gửi nhận báo cáo.
Đặc biệt là Bộ đã đồng ý bỏ quy định thủ tục “Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho các cơ sở giáo dục” để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Dự thảo Nghị định đã quy định cho các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự quyết định việc đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học theo chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
Dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được tiếp thu và giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý, tuy nhiên, để dự thảo sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ được những rào cản cho các cơ sở giáo dục trong lĩnh vực tư vấn du học cũng như các công dân muốn ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu và học tập, Bộ cần tiếp tục rà soát và đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các quy định còn trùng lặp, chồng chéo, không cần thiết và lượng hóa lợi ích mang lại từ việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP./.
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.