Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

04/02/2021

Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 28 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ.

Mục đích của Kế hoạch là kiểm soát chất lượng các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bô; bảo đảm việc công bố công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát quy định hành chính, thủ tục hành chính nhằm phát hiện quy định có vướng mắc, bất cập, gây cản trở các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cắt giảm chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cải tiến quy trình làm việc, cắt bỏ những khâu rườm rà, không cần thiết, không hiệu quả; kịp thời đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định hành chính và thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; rà soát và đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân; đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.
 
Ảnh minh họa – nguồn Internet

Các nhiệm vụ cần thực hiện
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ sau:
Một là, Triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các dự án, dự thảo VBQPPL thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ theo quy định.
Hai là, Công bố, công khai thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT; cập nhật, đăng tải các VBQPPL và các thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.
Ba là, Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá khách quan và đúng thực trạng việc quy định và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bốn là, Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo VBQPPL có quy định thủ tục hành chính và kỹ năng công bố, công khai thủ tục hành chính; kỹ năng rà soát, đánh giá thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ; kỹ năng sử dụng và khai thác hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính.
Năm là, Thực hiện truyền thông, hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính để cắt giảm thời gian, chi phí cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.
Sáu là, Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.
Bảy là, Các đơn vị hệ thống hóa các VBQPPL và các thủ tục hành chính rà soát trọng tâm năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và rà soát các quy định, thủ tục hành chính theo nguyên tắc, yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Việc rà soát tập trung vào các nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan tới thành lập và cho phép hoạt động các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Tám là, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Một số giải pháp cụ thể đề xuất như: áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm việc thực hiện thủ tục hành chính; chuyển từ hình thức đăng ký, xin cấp phép sang thông báo;  giảm số lần thực hiện thủ tục hành chính; kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ là kết quả của thủ tục hành chính; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết; giảm thiểu việc phát sinh các hồ sơ, giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí thực hiện không cần thiết cho cá nhân, tổ chức; phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp lên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.  
Chín là, Rà soát, đề xuất xây dựng, tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021. Các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện là: Chuẩn hóa mẫu biểu kết quả giải quyết các thủ tục hành chính để thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ lên Cổng dịch vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Để tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, Văn phòng Bộ được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết./.

Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát TTHC.