Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

04/02/2021

Ảnh minh họa – nguồn Internet

Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2020/NQQ-CP và quản lý tập trung dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của Bộ tại Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành giáo dục và đào tạo, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.
Kế hoạch yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải bảo đảm số hóa 100% các kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trước ngày 31/12/2025. Công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC, tổ chức lưu trữ, khai thác hồ sơ điện tử hoặc thông tin số đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình thực hiện số hóa. Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời gian hoàn thành, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung Kế hoạch.
Lộ trình triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021) thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật và lưu trữ vào Kho lưu trữ hồ sơ điện tử ngành GDĐT toàn bộ kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị đang được lưu trữ dưới dạng điện tử, đã có sẵn đầy đủ thông tin số; Giai đoạn 2 (từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022) thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2020 đến năm 2021; Giai đoạn 3 (Từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023) thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2018 đến năm 2019; Giai đoạn 4 (từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024) thực hiện số hóa, cập nhật dữ kiệu kết quả giải quyết TTHC được hình thành từ năm 2017 trở về trước. Ngoài ra, thời gian dự phòng (từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2025) thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC còn lại (nếu có). Việc thực hiện lộ trình số hóa có thể điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi đơn vị; khuyến khích việc hoàn thành sớm hơn lộ trình được xác định tại Kế hoạch này.
Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ, hiệu quả và chất lượng, Cục Công nghệ thông tin được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch nêu trên, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kiến nghị với Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục KSTTHC