Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

08/02/2021

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-NHNN ngày 27/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm 11 nhóm nhiệm vụ, với 33 đầu nhiệm vụ.


(1) Hoàn thiện thế chế về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm: Phê duyệt danh sách công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ban hành văn bản triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. (2) Kiểm soát quy định TTHC trong lập đề nghị và dự thảo VBQPPL, bao gồm: Đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền; tham gia ý kiến và thẩm định quy định về TTHC trong các dự thảo Thông tư của NHNN; tổ chức họp tham vấn các tổ chức, cá nhân về quy định, TTHC trong lập đề nghị và dự thảo các văn bản QPPL. (3) Công bố, công khai TTHC, bao gồm: Xây dựng quyết định công bố TTHC quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa; đôn đốc, theo dõi, thẩm định, trình Thống đốc NHNN ban hành Quyết định công bố TTHC; cập nhật, đăng tải Quyết định công bố TTHC và nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử của NHNN; công khai, niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN tại Bộ phận một cửa... (4) Về rà soát quy định, TTHC: Tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC  tại các dự thảo văn bản QPPL do NHNN chủ trì soạn thảo theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 của NHNN; tham gia ý kiến đối với Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì; xây dựng dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trình Thống đốc phê duyệt; xây dựng văn bản QPPL để thực hiện phương án đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý của NHNN đã được Thống đốc phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực thi phương án đơn giản hóa TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thống đốc NHNN. (5) Thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 59/NQ-CP. (6) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, bao gồm: Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP tại Quyết định số 2453/QĐ-NHNN ngày 11/12/2018 của Thống đốc NHNN; đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC theo Quyết định số 05/QĐ-NHNN ngày 06/01/2021của Thống đốc NHNN; đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa; thường xuyên rà soát, công bố danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN. (7) Hoạt động truyền thông: Đẩy mạnh truyền thông hoạt động kiểm soát, rà soát và công bố, công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của NHNN; thường xuyên phối hợp với các đơn vị báo chí trong Ngành để kịp thời đăng tải, thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC của NHNN; phát hành bản tin cải cách hành chính nội bộ định kỳ hàng tháng. (8) Nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức; tổ chức các cuộc họp công chức đầu mối KSTTHC định kỳ hàng Quý; chấm điểm, đánh giá, xếp hạng đối với các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. (9) Công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát TTHC: Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa của các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP. (10) Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; vận hành, khai thác Hệ thống phản ánh kiến nghị và công khai thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia. (11) Nhóm các nhiệm vụ khác, gồm: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, chuẩn hóa các nội dung TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng Thông tin điện tử của NHNN…/.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính