Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021

08/02/2021

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-NHNN ngày 27/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm, thời gian thực hiện và kết quả phải hoàn thành cho các đơn vị thuộc NHNN.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
Kế hoạch giao Văn phòng NHNN chủ trì phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 đến các đơn vị thuộc NHNN; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP đảm bảo yêu cầu, tiến độ, mục tiêu đề ra; tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ rà soát, thống kê cho công chức triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP. Cục Công nghệ thông tin và Văn phòng NHNN phân quyền cho các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh doVăn phòng Chính phủ xây dựng. Vụ Truyền thông xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Về thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Các đơn vị thuộc NHNN theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện thống kê, rà soát và  tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa; cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ và có biến động chi phí tuân thủ trên hệ thống phần mềm; rà soát các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị gắn với công tác xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và xây dựng pháp luật để đề xuất, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa.
Về xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Các đơn vị thuộc NHNN rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và tính chi phí tuân thủ sau cắt giảm, đơn giản hóa gửi Văn phòng NHNN theo 02 đợt trong tháng 5 và tháng 9 năm 2021. Văn phòng NHNN phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN, lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan về kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của NHNN, báo cáo Lãnh đạo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ.
Về thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Các đơn vị thuộc NHNN xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền ban hành của NHNN ngay sau khi phương án được Thủ tướng Chính phủ thông qua; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của NHNN đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có); tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát sau khi văn bản quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành để phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả. Vụ Truyền thông công bố phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thống đốc phê duyệt và phương án đã được thực thi trên Cổng thông tin điện tử của NHNN. Văn phòng NHNN chủ trì xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng và một năm, gửi Văn phòng Chính phủ.
 
Tại Kế hoạch, Thống đốc giao Văn phòng NHNN làm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Thống đốc NHNN các biện pháp cần thiết để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính