Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

01/03/2021

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Quyết định số 169/QĐ-BTC).

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu từ năm 2022 triển khai hiệu quả mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (Đề án); chuẩn bị các giải pháp, hoạt động cho giai đoạn 2024 - 2026 để thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu là cơ quan hải quan.
Theo đó, có 06 nhóm nhiệm vụ chủ yếu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các đơn vị và tổ chức liên quan triển khai thực hiện, cụ thể gồm: (1) Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các nội dung cải cách của Đề án; (2) Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu triển khai mô hình mới tại Đề án, trong đó rà soát các hệ thống công nghệ thông tin hiện có để xây dựng kế hoạch chi tiết về kinh phí và các tính năng cần nâng cấp, sử dụng tối đa các hệ thống hiện có để tránh đầu tư lãng phí; (3) Nâng cao nguồn lực cho cơ quan hải quan bao gồm cả nhân lực và trang thiết bị, máy móc, quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu; (4) Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo hướng xây dựng các tiêu chí quản lý rủi ro, ứng dụng tối đa hệ thống công nghệ thông tin; (5) Phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực triển khai các giải pháp để tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa khâu kiểm tra trước thông quan và kiểm tra sau thông quan; (6) Theo dõi tình hình và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg; định kỳ báo cáo hàng quý và kiến nghị Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
 
Ảnh: Hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan sẽ được nâng cấp để đáp ứng hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu. Nguồn: tapchitaichinh.vn
 
Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao và theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình, định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban 1899 kết quả thực hiện. Trong các nhiệm vụ nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là nội dung quan trọng mà Tổng cục Hải quan cần phải khẩn trương triển khai thực hiện để bảo đảm chất lượng và tiến độ, trình Chính phủ trước ngày 05/06/2021. Đối với việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành hải quan thông qua hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện hải quan số. Về hoàn thiện hệ thông quản lý rủi ro trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, Cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa, áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro đối với lô hàng nhập khẩu trên cơ sở tuân thủ của doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức lại bộ máy đơn vị kiểm định hải quan và chuẩn hóa nguồn lực để thực hiện việc phân tích, giám định, chứng nhận, kiểm nghiệm hàng hóa theo chỉ định bộ, ngành. Kế hoạch cũng đặt ra thời hạn đến Quý IV năm 2023 sẽ thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả, tác động của Đề án, báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2024 – 2026.
Kế hoạch được ban hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, thể hiện sự tích cực, chủ động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để từng bước hiện thực hóa các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu đã được phê duyệt. Đồng thời, việc thực thi các phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành nêu trên cũng góp phần thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025./.
Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính