Bộ Tư pháp cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ do Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP

04/03/2021

Qua Báo cáo số 238/BC-BTP ngày 13/11/2020, báo cáo số 13/BC-BTP ngày 14/01/2021của Bộ Tư pháp và kết quả theo dõi về tình hình, kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ tại Bộ cho thấy đến thời điểm hiện nay, còn nhiều nhiệm vụ chưa được Bộ Tư pháp thực hiện theo đúng tiến độ được giao.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 13/7/2020 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (Quyết định số 1564/QĐ-BTP). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Bộ vẫn chưa hoàn thành các công việc được giao tại Nghị quyết, như: thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (tiến độ Nghị quyết giao hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2020); tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ để theo dõi (tiến độ Nghị quyết giao hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2020); chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2020.
Liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tư pháp có ý kiến đề xuất với Văn phòng Chính phủ (tại Báo cáo) 02 nội dung: (1) Đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Bổ sung hướng dẫn cụ thể, tiếp tục hoàn thiện hệ thống Phần mềm thống kê, tính chi phí tuân thủ, cập nhật dữ liệu; (2) tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã được Bộ Tư pháp xây dựng tại Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 thay vì xây dựng lại phương án từ đầu.
Qua nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp, đối chiếu với các văn bản, tài liệu có liên quan, cho thấy: Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết, ngày 23/11/2020 Văn phòng Chính phủ đã phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP trong đó bao gồm các nội dung hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa quy định, điều kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh, Nghị quyết số 68/NQ-CP đặt ra mục tiêu “trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020” và “giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ”. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh gồm: quy định về TTHC; quy định về chế độ báo cáo; quy định về yêu cầu, điều kiện; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tổ chức, cá nhân phải tuân thủ trong hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh tại Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được thực hiện trước khi Nghị quyết được ban hành, phạm vi rà soát chỉ thực hiện đối với các quy định điều kiện kinh doanh, chưa thực hiện rà soát đối với quy định TTHC, chế độ báo cáo (phạm vi hẹp hơn rất nhiều). Hơn nữa, với phương pháp và cách làm mới, trong Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa Bộ phải tính được chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa; tỉ lệ số quy định và tỉ lệ chi phí tuân thủ cắt giảm, đơn giản hóa trên tổng chi phí tuân thủ các quy định trong từng ngành nghề kinh doanh cũng như trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ (mẫu Báo cáo đã được hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP). Đồng thời, để bảo đảm thực hiện mục tiêu, yêu cầu đặt ra, việc rà soát cần thực hiện một cách tổng thể đối với các quy định có liên quan (về TTHC, chế độ báo cáo, yêu cầu, điều kiện) theo từng nhóm ngành nghề kinh doanh để kiến nghị giảm số văn bản, giảm số quy định và chi phí tuân thủ.
Trên cơ sở các phân tích nêu trên, để chỉ đạo của Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đạt hiệu quả, ngày 20/02/2020 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp với nội dung đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ. Đồng thời, chủ trì làm việc với Văn phòng Chính phủ để trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến phần mềm thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá, cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính