Kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm

30/06/2021

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 06 tháng đầu năm 2021của Bộ Tài chính (Công văn số 6395 /BTC-VP ngày 15/06/2021), Bộ đã đạt một số kết quả nổi bật trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP (Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021). Trong 06 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã triển khai trực tuyến 182/304 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, mức độ 4; hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng Quốc gia là 16.320.066 hồ sơ; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đảm bảo chất lượng. Tổng cục thuế đã triển khai Hệ thống khai thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến ngày 31/05/2021 có 828.492 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 831.232 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt 99,67% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/05/2021) là 9.463.297 hồ sơ. Bên cạnh đó, Tổng cục thuế đã triển khai tốt một số dịch vụ trực tuyến như khai, nộp thuế điện tử cá nhân và đối với hoạt động cho thuê nhà; khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; nộp điện tử nghĩa vụ tài chính về đất đai, cụ thể:
Thứ nhất, về dịch vụ khai nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, đã kết nối với 07 Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân. Theo đó, cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử qua các kênh thanh toán của Ngân hàng như InternetBanking, mobile banking. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/05/2021 đã có 86.910 giao dịch nộp LPTB ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 4,94% trên tổng số 1.759.041 giao dịch LPTB ô tô, xe máy cả nước.
Thứ hai, về dịch vụ khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử, đã triển khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy tại 2 Cục Thuế TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/05/2021, số lượng tờ khai điện tử tại Cục Thuế TP Hà Nội là 16.609 hồ sơ chiếm 11,64% trên tổng số hồ sơ 142.670; tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: 17.658 hồ sơ chiếm 8,96% trên tổng số 197.093 hồ sơ.
Thứ  ba, về mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân, tính đến hết tháng 05/2021 đã có gần 4.000 giao dịch thanh toán thành công với số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt trên 14 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục Thuế phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai mở rộng các địa phương thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Thứ tư, đã hoàn thành khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà) tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Số tờ khai đã gửi từ ngày 01/01/2021 đến 31/05/2021 là 67.686 tờ khai (trong đó, Cục Thuế TP. Hà Nội 15.937 tờ khai; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: 42.095 tờ khai; Các Cục Thuế còn lại: 9.654 tờ khai).
 
(Ảnh: Bộ Tài chính tiếp tục cải cách để nâng cao chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh lĩnh vực thuế, hải quan)
 
Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã cung cấp 203/243 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm gần 84% tổng số TTHC trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 197 TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 81%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet; đã tích hợp được 72 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực hải quan lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 31/5/2021, có 226 TTHC của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 3,82 triệu hồ sơ của hơn 46,89 nghìn doanh nghiệp. Riêng từ ngày 01/1/2021 đến hết ngày 31/5/2021, số TTHC mới được triển khai là 19 thủ tục; số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia là 249.027 hồ sơ với 3.064 doanh nghiệp tham gia; đã trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đến ngày 31/5/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là: 347.863 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 784.073 C/O; tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đến nay, 99,65% doanh nghiệp tại 100% đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc tham gia hệ thống VNACCS/VCIS.
 Đặc biệt, với vai trò là đơn vị đầu mối triển khai Đề án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành được Chính phủ giao, trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan đã tích cực chủ động, phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan để thực hiện các chỉ đạo liên quan đến cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, xử lý các vướng mắc, bất cập trong quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 31/5/2021, các Bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung được 28/38 văn bản (chiếm 74%), ban hành 48/60 danh mục hàng hóa kèm mã số HS và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn cho 22/22 nhóm hàng theo yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg. Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Thế giới và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách TTHC nhằm cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tài chính (nâng bậc xếp hạng của Việt Nam về chỉ số nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới) trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam./.
Lê Hồng Quang
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính