Kết quả công tác cải cách hành chính Quý II năm 2021 của Bộ Quốc phòng

01/07/2021

Theo Báo cáo số 3961/BC-CCHCngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng, trong quý II năm 2021, công tác cải cách hành chính đã được Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và đã đạt được một số kết quả đáng được ghi nhận

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức ở tất cả các cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng. Bộ đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC và xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Tổ chức khai trương, đưa Cổng dịch vụ công vào hoạt động từ tháng  4/2021, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 27 TTHC ở mức độ 3 và 4.
Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng phương án và kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; rà soát TTHC, tái cấu trúc và số hóa kết quả tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công; thực hiện đúng quy định việc công bố, công khai TTHC; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.
Các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC được quán triệt kịp thời và triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả. Đã ban hành quyết định công bố 21 TTHC mới, bãi bỏ 13 TTHC hết hiệu lực; thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập danh mục các TTHC và yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP; thực hiện nhận, trả kết quả TTHC qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Hiện đại hóa hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng CNTT bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn từ BQP đến các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng CNTT trong huấn luyện, đào tạo, thực hiện các hội nghị trực tuyến góp phần phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt việc nhận và chuyển phát văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia, đường truyền số liệu quân sự (49.359 văn bản điện tử được gửi và nhận). Cấp mới và đưa vào sử dụng 1549 tài khoản, nâng số hộp thư điện tử của toàn quân lên 28.633 tài khoản; 21 cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP đã được sử dụng phần Hệ thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản mới (gửi và nhận dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong BQP) với 13.647 tài khoản góp phần đảm bảo kịp thời, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm thời gian và chi phí hành chính, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19; thí điểm thành công, đưa vào hoạt động chính thức hệ thống phần mềm chỉ đạo, điều hành, quản lý, hướng tới xây dựng CPĐT tại Sở Chỉ huy Tổng cục Hậu cần; triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin đối với hơn 2000 mạng nội bộ tại 46 cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Bộ đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III năm 2021, đó là: Xây dựng Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 trong BQP; xây dựng Đề án CCHC đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác CCHC, kiểm soát TTHC và xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện  chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, nhất là nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa TTHC; nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; gắn xây dựng CPĐT với công tác CCHC trong BQP; vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa; thực hiện công bố, công khai các TTHC theo quy định; rà soát, hệ thống hóa Bộ TTHC hiện hành của BQP, thực hiện cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công BQP; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT, các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt, an toàn từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị. Xây dựng các trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát thông tin mạng BQP; triển khai các đề án CNTT, xây dựng CPĐT ở các cơ quan, đơn vị năm 2021 đã được phê duyệt. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành: Quy hoạch ứng dụng CNTT trong BQP giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong BQP./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính