Bộ Y tế ban hành Chỉ thị mới thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ

31/07/2021

Ngày 30/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiệu quả nhất.

Theo Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Một là, Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 06/7/2017 của Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, Kế hoạch thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế;
Hai là, Chấn chỉnh ngay việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC;
Ba là, Phối hợp với Văn phòng Bộ trong quá trình dự thảo Quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý đồng thời với việc xây dựng nội dung văn bản để đảm bảo Quyết định được Lãnh đạo Bộ ký ban hành đúng thời hạn;
Bốn là, Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC;
Năm là, Tiếp nhận, xử lý và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC của ngành Y tế gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Bộ chuyển;
Sáu là, Rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, hợp lý, dễ thực hiện, minh bạch, rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết.
 
Ảnh minh họa Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế
 
Thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên để khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: việc triển khai cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm, tồn đọng nhiều hồ sơ, TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa quy định rõ ràng, minh bạch  về hồ sơ, trình tự thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị trong quy trình giải quyết,…
Để tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo trên, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng trực tiếp tham mưu, triển khai theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Trong đó, Văn phòng Bộ được giao là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Bộ trưởng đã ban hành; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại Bộ Y tế đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ giải pháp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; chịu trách nhiệm kiểm soát về hình thức, nội dung Quyết định công bố TTHC sau khi nhận được hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ Y tế từ các đơn vị chức năng của Bộ Y tế; kiện toàn và tổ chức vận hành Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC Bộ Y tế bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện TTHC, đồng thời, là đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC của ngành Y tế gửi đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia; rà soát, phân công đơn vị chuyên môn trả lời theo thẩm quyền; tổng hợp và trả lời người dân theo quy định.
Bên cạnh đó, Cục Công nghệ thông tin được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch  thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Bộ Y tế đảm bảo tiến độ theo yêu cầu (Quyết định số 2594/QĐ-BYT ngày 26/5/2021); triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Vụ Pháp chế có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động về TTHC trong quá trình lập hồ sơ đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, kết quả triển khai cải cách hành chính, cải cách TTHC của Bộ Y tế giúp người dân và các tổ chức, doanh nghiệp hiểu, nắm bắt đầy đủ các quy định trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC của Bộ Y tế./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.