Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC

30/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết TTHC”, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021) và triển khai các biểu mẫu rà soát điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ảnh: Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC. Nguồn: vpcp.chinhphu.vn

Yêu cầu
Việc phân cấp phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ; bảo đảm phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau theo hướng: Giảm việc giải quyết TTHC của các cơ quan trung ương; “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước và hướng tới việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Tiêu chí rà soát
Một là, mức độ phức tạp của thông tin, dữ liệu cần xác minh để giải quyết TTHC/ hoặc sự sẵn sàng chia sẻ thông tin, dữ liệu đã được số hóa, lưu trữ trong các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu dùng chung. Với tiêu chí này, căn cứ rà soát là các quy định về Thành phần hồ sơ và Yêu cầu điều kiện của TTHC.
Hai là, số lượng và mối quan hệ giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC. Với tiêu chí này, căn cứ rà soát là các quy định về Trình tự thực hiện của TTHC.
Ba là, quy mô của đối tượng, công việc được nêu trong TTHC trong các trường hợp TTHC cần giải quyết có thể phân loại theo quy mô, ví dụ như: Quy mô dự án đầu tư; công suất thiết kế của cơ sở sản xuất; trọng tải phương tiện.
Bốn là, các điều kiện bảo đảm thực hiện TTHC của cơ quan được phân cấp, như: Nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất khác....
Cách thức, quy trình, trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương
Thứ nhất, đối với UBND cấp tỉnh
Văn phòng UBND hoặc đơn vị kiểm soát TTHC cấp tỉnh (sau đây gọi là Văn phòng UBND cấp tỉnh) tham mưu cho Chủ tịch UBND quyết định các đơn vị hành chính cấp huyện tham gia rà soát, theo nguyên tắc trên địa bàn có tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện loại nào thì lựa chọn mỗi loại hình 01 đơn vị cụ thể; không yêu cầu UBND cấp xã tham gia rà soát. Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện được lựa chọn rà soát, tổng hợp, gửi Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (Báo cáo) về UBND cấp tỉnh. Phạm vi rà soát của UBND cấp huyện gồm các TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của cấp tỉnh và cấp huyện. Tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân công cụ thể các sở, ngành rà soát TTHC theo đúng ngành, lĩnh vực, bảo đảm nguyên tắc mỗi TTHC chỉ do 01 đơn vị chủ trì rà soát và chỉ có 01 phương án đề xuất; đồng thời theo dõi, kiểm soát việc rà soát của các đơn vị.   Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành rà soát TTHC bằng các biểu mẫu điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Hệ thống); gửi kết quả rà soát của UBND cấp huyện để các sở, ngành nghiên cứu, tổng hợp trong quá trình rà soát, xây dựng phương án. Rà soát độc lập, có ý kiến trao đổi để các sở, ngành hoàn thiện biểu mẫu  rà soát; báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án đề xuất đối với TTHC còn ý kiến khác nhau giữa các sở, ngành với Văn phòng UBND (nếu có); tổng hợp Báo cáo, trình Lãnh đạo UBND cấp tỉnh duyệt, gửi Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trên Hệ thống, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
Các sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở phân công của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức rà soát các TTHC thuộc phạm vi của UBND cấp tỉnh; nghiên cứu kết quả rà soát của UBND cấp huyện, hoàn thiện biểu mẫu rà soát và các phương án đề xuất phân cấp trên Hệ thống, gửi Văn phòng UBND cấp tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, đề xuất phương án phân cấp. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng UBND cấp tỉnh để hoàn thiện biểu mẫu rà soát, gửi Báo cáo UBND cấp tỉnh trên Hệ thống.
UBND cấp huyện gửi Báo cáo cho UBND cấp tỉnh trước ngày 20/10/2021. Các sở, ngành gửi biểu mẫu rà soát và Báo cáo cho Văn phòng UBND cấp tỉnh trên Hệ thống trước ngày 30/10/2021.Văn phòng UBND cấp tỉnh tổng hợp, trình Lãnh đạo UBND cấp tỉnh duyệt, gửi Báo cáo cho Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan trên Hệ thống trước ngày 15/11/2021.
Thứ hai, đối với bộ, cơ quan ngang bộ
Văn phòng bộ, cơ quan hoặc đơn vị kiểm soát TTHC cấp bộ (sau đây gọi là Văn phòng bộ, cơ quan) tham mưu Bộ trưởng phân công cụ thể các vụ, cục, đơn vị rà soát, theo nguyên tắc mỗi TTHC chỉ do 01 vụ, cục, đơn vị chủ trì rà soát và chỉ có 01 phương án đề xuất; đồng thời kiểm soát việc rà soát của các đơn vị thuộc bộ, cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lặp. Hướng dẫn, đôn đốc các vụ, cục, đơn vị rà soát TTHC bằng các biểu mẫu điện tử trên Hệ thống. Tham mưu cho Lãnh đạo bộ, cơ quan tổ chức tham vấn, lấy ý kiến đối tượng tuân thủ TTHC, các tổ chức, cá nhân liên quan và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình rà soát TTHC, đề xuất phương án phân cấp, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo. Rà soát độc lập, có ý kiến trao đổi để các vụ, cục, đơn vị hoàn thiện biểu mẫu rà soát; báo cáo bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét, quyết định phương án đề xuất đối với TTHC còn ý kiến khác nhau giữa các vụ, cục, đơn vị với Văn phòng bộ, cơ quan (nếu có); tổng hợp Báo cáo, trình Lãnh đạo bộ, cơ quan duyệt, gửi Văn phòng Chính phủ trên Hệ thống, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tổ chức để các vụ, cục, đơn vị thuộc bộ nghiên cứu, trao đổi, làm việc đối với nội dung đề xuất còn ý kiến khác nhau giữa bộ, cơ quan và Văn phòng Chính phủ, tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
Các vụ, cục, đơn vị thuộc bộ, cơ quan tổ chức rà soát các TTHC thuộc phạm vi theo phân công; nghiên cứu kết quả rà soát và Báo cáo của UBND cấp tỉnh, hoàn thiện biểu mẫu rà soát và các phương án đề xuất phân cấp trên Hệ thống, gửi Văn phòng bộ, cơ quan. Phối hợp với các vụ, cục, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, đề xuất phương án phân cấp. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện biểu mẫu rà soát trên Hệ thống.
Các vụ, cục, đơn vị gửi biểu mẫu rà soát và Báo cáo cho Văn phòng bộ, cơ quan trên Hệ thống trước ngày 30/11/2021. Văn phòng bộ, cơ quan tổng hợp, trình Lãnh đạo bộ, cơ quan duyệt, gửi Báo cáo cho Văn phòng Chính phủ trên Hệ thống trước ngày 15/12/2021. Trường hợp Báo cáo không đạt chỉ tiêu phân cấp đề ra, các bộ, cơ quan tổ chức rà soát và gửi lại kết quả trước ngày 15/01/2022.
Thứ ba, đối với Văn phòng Chính phủ
Tổ chức rà soát độc lập, huy động sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp... để đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Trên cơ sở tổng hợp Báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương và kết quả rà soát độc lập, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, kèm theo phương án phân cấp đối với từng TTHC cụ thể, trình trong tháng 3 năm 2022./.

Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính