Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Ngân hàng Nhà nước

04/11/2021

Đây là một trong các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Quyết định số 1606 /QĐ-NHNN ngày 07/10/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Bên cạnh đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu: Xây dựng môi trường hoạt động hành chính trong hệ thống NHNN dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN và phát triển hệ thống ngân hàng ổn định, bền vững, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 
 

Một số chỉ tiêu cơ bản đến năm 2025
Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020; tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ NHNN được thực hiện bằng phương thức điện tử; 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên; số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN; tối thiểu 80% TTHC của NHNN có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; 90% TTHC nội bộ của NHNN được công bố, công khai và cập nhật kịp thời; 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu là các kết quả TTHC đã được giải quyết khác hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của NHNN đạt trên 90%; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; 100% các chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của NHNN (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được thực hiện thông qua phương thức điện tử, ký số và gửi qua hệ thống công nghệ thông tin….
Nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của NHNN liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm TTHC ban hành đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Thường xuyên rà soát, đánh giá, loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có.
Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất. Tổ chức triển khai đảm bảo mục tiêu Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ.
Thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện. Vận hành và khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Hoàn thành đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại NHNN trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC, bảo đảm tiến độ và mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 15/7/2021 và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp.
Nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
Đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, hình thành mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ chỉ đạo điều hành, xử lý công việc, tổ chức họp, hội nghị trên môi trường số; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có thể kết nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn.
Phát triển hạ tầng mạng đáp ứng nhu cầu triển khai Chính phủ số tại NHNN theo hướng ưu tiên thuê dịch vụ, kết nối và sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
Xây dựng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của NHNN nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ số.
Phát triển Hệ thống tích hợp Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử với các hệ thống xử lý nghiệp vụ của NHNN để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số và các hệ thống quy mô quốc gia cần thiết khác; ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ công, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp khi xây dựng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.
Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của NHNN; từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai các hệ thống làm việc từ xa theo hướng thuê dịch vụ nhằm đa dạng hóa các hình thức làm việc phù hợp với các đối tượng, hoàn cảnh khác nhau, bảo đảm kế thừa, kết nối với các hệ thống thông tin của quốc gia, của NHNN và các cơ quan hành chính.
Tổ chức thực hiện
Thống đốc NHNN giao thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi chức năng; xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong giai đoạn 5 năm; chủ động xây dựng kế hoạch hành động hàng năm; phân công rõ trách nhiệm của đơn vị và cán bộ, công chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá trách nhiệm, năng lực công tác và mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Giao Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan  triển khai nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Văn phòng NHNN chủ trì theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch và tổ chức triển khai công tác CCHC; định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện và kiến nghị với Thống đốc NHNN các biện pháp để bảo đảm thực hiện kế hoạch có hiệu quả; tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình triển khai công tác CCHC tại NHNN trình Thống đốc NHNN phê duyệt, gửi Ban chỉ đạo CCHC và Bộ Nội vụ theo định kỳ./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính