Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

04/11/2021

Với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến họat động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thứ hai được phê duyệt phương án, sau Bộ Y tế.

(Ảnh minh họa. Nguồn: http://www.qdnd.vn)
 
Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Thủ tướng.
Theo phương án được phê duyệt, có 27 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 06 ngành nghề kinh doanh (gồm: Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, Kinh doanh vàng, Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) được cắt giảm, đơn giản hóa. Về cơ bản, các phương án tập trung vào cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan; hướng tới đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục; đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cung cấp kết quả giải quyết TTHC dạng điện tử. Bên cạnh đó, phương án đơn giản hóa cũng bãi bỏ một số yêu cầu, điều kiện không phù hợp, không cần thiết, bãi bỏ một số thành phần hồ sơ không cần thiết, do đây là công việc nội bộ của ngân hàng, tổ chức tín dụng, hoặc do các thành phần hồ sơ khác đã đầy đủ thông tin, hoặc thành phần hồ sơ này do cơ quan giải quyết TTHC/ cơ quan có thẩm quyền khác cấp và cơ quan giải quyết hoàn toàn có thể kiểm tra, tra cứu thông tin, không cần bắt đối tượng thực hiện thủ tục cung cấp, giảm số lượng bộ hồ sơ. Các phương án cải cách, đơn giản hóa giúp tạo thuận lợi, giảm hồ sơ giấy tờ, cắt giảm chi phí in ấn, bưu điện, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Theo đó, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 5% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là hoạt động đặc thù, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cả khách hàng, ngân hàng và cơ quan quản lý đều có thể chịu các rủi ro liên quan, nên công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng phải bảo đảm tính chặt chẽ, phòng ngừa khủng hoảng và các tổn thất lan truyền. Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải cân nhắc, thận trọng để tránh bị tổ chức, cá nhân lợi dụng gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đồng thời phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã rà soát và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 19 TTHC tại 01 Nghị định và 03 Thông tư (Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng; Thông tư số 10/2020/TT-NHNN; Thông tư số 17/2020/TT-NHNN và Thông tư số 01/2021/TT-NHNN). Tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã thực thi phương án đơn giản hóa và được phê duyệt phương án tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg đến thời điểm này đạt khoảng 9%. Kết quả này cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong triển khai cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 và Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính