Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính năm 2020”

26/10/2021

Ngày 20/10/ 2021 Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm “Triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số cải cách hành chính năm 2020” nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính với sự tham dự của đại diện một số bộ, cơ quan, tổ chức, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc tọa đàm
 
Kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 cho thấy, tổng số điểm Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020 là 94.02/100 điểm - xếp thứ 03/17 bộ, đây là năm thứ 3 liên tiếp Bộ Tư pháp duy trì nhóm 3 Bộ dẫn đầu về Chỉ số CCHC cấp bộ.
 
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Xếp hạng 9 6 4 3 3 3
Chỉ số tổng hợp 78.27 82.9 83.93 86.53 90.12 94.02
 
 
Bảng Chỉ số CCHC của Bộ Tư pháp từ năm 2015 đến năm 2020


So sánh tổng quan có thể thấy rằng, năm 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Bộ Tư pháp tăng giá trị điểm và là năm thứ 3 liên tiếp giữ vị trí xếp hạng trong nhóm 3 bộ dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ. Kết quả đó đã thể hiện sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ cũng như nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Phân tích 07 lĩnh vực đánh giá Chỉ số CCHC cấp Bộ năm 2020 có thể thấy rằng: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tiếp tục duy trì là lĩnh vực được đánh giá cao của Bộ Tư pháp như các năm trước. Các tiêu chí trong lĩnh vực này đã thể hiện Bộ Tư pháp tập trung chỉ đạo, điều hành; tích cực tham mưu hoặc trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; có nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ; thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác ban hành kế hoạch cải cách hành chính và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã ban hành. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đồng bộ giữa cải cách hành chính và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Bên cạnh đó Bộ Tư pháp cũng đạt giá trị điểm cao hơn ở nhiều nội dung đánh giá như: xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học…
Tuy nhiên, qua số điểm trừ của Bộ Tư pháp năm 2020, cho thấy trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Bộ còn một số hạn chế chủ yếu về: Cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc Bộ; ban hành văn bản để hoàn thiện quy định về vị trí việc làm; mức độ hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dường công chức, viên chức.
Về kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức năm 2020 đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp đã đạt yêu cầu theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 là: “bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020”, trong đó, các chỉ số về tiếp cận dịch vụ công, thủ tục hành chính, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, kết quả dịch vụ công đều đạt mức trên 80% theo yêu cầu của Chính phủ. Kết quả nói trên đã thể hiện nỗ lực của cơ quan tư pháp tại các địa phương trên phạm vi cả nước để hướng đến đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện các dịch vụ công.
Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ trì Hội nghị
Tuy nhiên, đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp vẫn còn 01 Chỉ số về việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị đối với dịch vụ công cấp xã nói chung trong đó có dịch vụ công thuộc lĩnh vực tư pháp, dù đã có điểm số tốt hơn so với năm 2019 nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu hài lòng trên 80% theo yêu cầu chung của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế nêu trên, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính và tiếp tục nâng cao chỉ số hài lòng đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý, Bộ Tư pháp đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ, như: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác chuyên môn và coi công tác này là khâu có ý nghĩa quan trọng, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển biến trong hoạt động quản lý nhà nước; nghiên cứu, rà soát, rút kinh nghiệm để qua đó phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những nội dung bị trừ điểm; thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý; tăng cường chất lượng tham mưu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với các đánh giá và ý kiến đề xuất, kiến nghị của Bộ Tư pháp.
Đại biểu đến từ Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tư pháp lưu ý khắc phục đối với các nội dung về chỉ số CCHC bị trừ điểm.
Đại biểu đến từ Văn phòng Chính phủ cho rằng Bộ Tư pháp cần bám sát, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công chức đầu mối kiểm soát TTHC nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
Phát biểu bế mạc cuộc Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định Bộ Tư pháp ghi nhận những ý kiến góp ý, trao đổi của các đại biểu tham dự để nghiên cứu, cụ thể hóa trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC, nâng cao sự hài lòng của người dân./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính