Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

04/01/2022

Ngày 30/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 2230/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong năm 2021 và năm 2022.

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát 07 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh và đã đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 06 ngành, nghề quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh với 81/235 quy định (chiếm tỉ lệ 34,47%), trong đó: 58/235 quy định về TTHC (chiếm tỉ lệ 27.8%); 23/235 quy định về yêu cầu, điều kiện (chiếm tỉ lệ 9,79%);
Trên cơ sở các phương án đề xuất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tính tổng chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến tiết kiệm được 3.586.549.231 đồng (Chi phí tuân thủ quy định TTHC tiết kiệm: 3.539.460.031 đồng; Chi phí tuân thủ quy định yêu cầu, điều kiện tiết kiệm: 47.089.200 đồng).
Bên cạnh đó, Bộ cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 11 Nghị định; 01 Thông tư; 01 Thông tư liên tịch.
Các Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 81 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ LĐTBXH, đạt tỷ lệ 34,47% đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 và chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ./.
PVH