Ủy ban Dân tộc vượt chỉ tiêu đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

18/01/2022

Mới đây, Ủy ban Dân tộc có báo cáo số 1994/BC-UBDT tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đã đề xuất phân cấp 02/07 TTHC, đạt tỷ lệ 28,57%.

Theo Báo cáo nêu trên, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức rà soát 07 thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc. Việc rà soát của Ủy ban Dân tộc được thực hiện kết hợp với nghiên cứu, đề xuất phân cấp của địa phương để đảm bảo tính khả thi của phương án đề xuất.
 
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Qua rà soát, Ủy ban Dân tộc đã kiến nghị phân cấp ngay việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 02 thủ tục: “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và “Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Theo quy định hiện hành, các thủ tục này được thực hiện qua cả 04 cấp (xã, huyện, tỉnh và trình lên cơ quan có thẩm quyền quyết định là Ủy ban Dân tộc. Để đơn giản hóa quy trình, Ủy ban Dân tộc đề xuất phân cấp cho Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến phối hợp của cơ quan công an cấp tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan.
Tỷ lệ đề xuất phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc đạt 28,57%, cao hơn 8,57% so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT. Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tại Báo cáo số 1994/BC-UBDT, Ủy ban Dân tộc cũng đã nêu kiến nghị sửa đổi chi tiết các quy định có liên quan tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.