Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

10/01/2017

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đáp ứng các yêu cầu, nội dung về cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu cải tiến, đổi mới tạo thuận lợi và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 tiếp tục đáp ứng các yêu cầu cải cách, ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2542/QĐ-NHNN về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.
Kế hoạch hoạt động đã vạch ra nhiều công việc quan trọng, như: Hoàn thành việc thực thi Phương án đơn giản hóa tại các Nghị quyết của Chính phủ; triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý; Kiểm soát chặt chẽ các quy định thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP; Công bố, công khai, thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn; xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Đẩy mạnh công tác rà soát, cải cách trong nội bộ đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước gắn với việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai việc tiếp nhận, trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước giao Vụ pháp chế hướng dẫn, đôn đốc kịp thời và các đơn vị khác trong cơ quan phải chủ động phối hợp thực hiện các nội dung công việc.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017, nhất là các quy định theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.
Nguyễn Đắc Hoàn
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp