Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Quốc phòng

24/06/2022

Theo Báo cáo số 1828/BC-BQP ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính đã được Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức các Hội nghị: Triển khai công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng năm 2022 và Kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Hội nghị về công tác phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng, cụ thể: Thực hiện rà soát 260 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, hiện đang hoàn thiện phương án đơn giản hóa, rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với 40/150 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, quan tâm thực hiện theo quy định việc công bố, công khai TTHC.
Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 – 2025, đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC và thủ tục nội bộ.
Duy trì gửi nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan của Chính phủ đạt tỷ lệ 100%, triển khai thiết lập hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số cho 100% đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Bộ đã triển khai nâng tốc độ băng thông một số trung tâm dữ liệu trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử. Triển khai đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi xếp hạng Chính phủ điện tử đối với cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với các công cụ trực quan nhằm từng bước quản lý thống nhất về số liệu, báo cáo trong toàn quân, kịp thời thúc đẩy các chỉ tiêu, mục tiêu còn yếu. Bên cạnh đó. Bộ chú trọng thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin (cài đặt phần mềm diệt mã độc MiAV, dán nhãn phân biệt trang thiết bị trên mạng nội bộ trong quân đội và Internet) cho mạng máy, trang thiết bị kết nối mạng nội bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Bộ đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đó là: Quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành về CCHC; triển khai toàn diện các nội dung CCHC, phù hợp điều kiện thực tiến, gắn kết chặt chẽ với phát triển Chính phủ điện tử, triển khai thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; hoàn thành các mục tiêu về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, số hóa kết quả giải quyết TTHC; quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý ngân sách; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính