Phú Thọ đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

24/06/2022

Để thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ thời gian chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngày 01 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản số 1984/UBND-NCKS chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên.

Tại Văn bản, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 468/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh về cung cấp, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tập trung chỉ đạo, trải khai một số nhiệm vụ, cụ thể:
(1) Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, con người bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.
(2) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ số hóa và các nội dung có liên quan cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; tham mưu rà soát, xây dựng lộ trình số hóa kết quả giải quyết TTHC đang có hiệu lực; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường mạng.
(3) Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Phú Thọ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kho quản lý dữ liệu điện tử, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trước mắt tổ chức triển khai thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo các nội dung yêu cầu./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC