Lâm Đồng kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính

24/06/2022

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Quyết định, cấp tỉnh có 29 cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; mỗi huyện, thành phố có từ 5 đến 7 thành viên là cán bộ, công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, Chánh Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện là Tổ trưởng của hệ thống đầu mối ở cấp huyện; mỗi Ủy ban nhân dân cấp xã có từ 2 đến 3 thành viên là cán bộ, công chức làm đầu mối, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã là Tổ trưởng.
Cán bộ, công chức làm đầu mối có trách nhiệm:
(1) Tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể: Xây dựng và tổ chức thực hiện, Kế hoạch kiểm soát TTHC, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá giải quyết TTHC, thực hiện chế độ báo cáo.
(2) Kiểm soát việc quy định của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
(3) Kiểm soát việc công bố, công khai, cập nhật TTHC theo quy định.
(4) Kiểm soát việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC.
(6) Kiểm soát việc công khai, giải quyết, tuân thủ, áp dụng bộ TTHC.
(7) Rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC.
(8) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC.
(9) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
(10) Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề… do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ cấp cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối cấp huyện và cấp xã./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC