Tình hình nhập dữ liệu báo cáo điện tử về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt "Báo cáo năm 2015 chính thức” (08/04/2016)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tạo đợt báo cáo chính thức của năm 2015 về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương với tên gọi "Báo cáo năm 2015 chính thức”

Triển khai nhập dữ liệu báo cáo điện tử về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 (04/03/2016)

Thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính( gọi tắt là Hệ thống), Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã tạo đợt báo cáo chính thức của năm 2015 với tên gọi "Báo cáo năm 2015 chính thức”

Cụm thi đua số III phát động phong trào, ký giao ước thi đua năm 2016 (26/02/2016)

Ngày 24 tháng 02 năm 2016, Cụm thi đua số III, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2016. Cụm trưởng Ngô Hải Phan, Phó Cụm trưởng Nguyễn Công Khanh cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các thành viên đại diện các đơn vị thuộc Cụm, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng, đại diện Cụm thi đua số I, Cụm thi đua số II và lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III

Dấu ấn 5 năm chặng đường cải cách thủ tục hành chính (11/01/2016)

Đội ngũ những người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính luôn khắc phục khó khăn để xây dựng nền hành chính văn minh, kiến tạo và phát triển

Các tin đã đưa ngày: