Những điểm mới của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

06/02/2018

Trên cơ sở Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, một số tính năng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được điều chỉnh cho phù hợp với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật, đăng tải thủ tục hành chính.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức việc nhập, đăng tải công khai các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính”, Hệ thống đã chỉnh sửa quyền đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính cho bộ, ngành, địa phương để tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương.
 
Giao diện Mục TTHC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương trong việc rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, được giao tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ này (Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30/01/2018).
 
Giao diện Mục Tìm kiếm TTHC - Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Ảnh minh họa.
 
Việc hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại giao diện quản trị Hệ thống; tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, địa chỉ: http://thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản điều hành.
 
Ngày 26/10/2009, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Lễ công bố Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có quy định về thủ tục hành chính được công khai trên Trang thông tin điện tử về thủ tục hành chính tại địa chỉ http://www.thutuchanhchinh.vn. Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của:
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Tổng Giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và của người đứng đầu các cơ quan khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
(Trích Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Nguyễn Mạnh Cường
Cục Kiểm soát TTHC