Giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

01/04/2019

Doanh nghiệp “tố” cơ quan chức năng gây khó dễ

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội. Theo nội dung phản ánh, ông Dương Văn Công là người được Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cát Thịnh (sau đổi thành Công ty Cổ phần Cát Thịnh Việt Nam) ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đổi tên Doanh nghiệp). Ông là người trực tiếp thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử bằng chữ ký số công cộng tới Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội ngày 23/01/2019. Tuy nhiên, ngày 28/01/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội ra thông báo hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với lý do đề nghị doanh nghiệp xác định rõ nội dung người được ủy quyền ký số xác thực vào tài liệu điện tử đính kèm. Ông Công không đồng ý với lý do trên, cho rằng việc Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội ra nội dung thông báo như vậy là gây khó khăn cho doanh nghiệp và đã gửi phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng.

Lý giải của cơ quan chức năng
Nhận được nội dung phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (tại Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ), Văn phòng Chính phủ đã có văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị nêu trên tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền (Công văn số 1086/VPCP-KSTT ngày 01/02/2019).

Ngày 28/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1015/KH&ĐT-ĐKKD báo cáo cụ thể về nội dung phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Theo đó, về thời gian giải quyết hồ sơ: ngày 23/01/2019, ông Dương Văn Công thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử và sau khi có thông báo hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (ngày 28/01/2019), ông Dương Văn Công đã nộp lại hồ sơ trực tuyến sau khi đã sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo Thông báo hướng dẫn trên của Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội (ngày 13/02/2019) và đã được Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội chấp thuận ghi nhận để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Báo cáo cho thấy, thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Cát Thịnh Việt nam đảm bảo đúng thời gian theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Về các nội dung trong thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 36 của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 41/2017/TT-BTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định hoặc người được cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền.

Theo Báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội đã thực hiện đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp. Các nội dung thông báo hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ là có cơ sở, phù hợp quy định của pháp luật. Trên cơ sở thông báo hướng dẫn, doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ và nộp lại trực tuyến trên hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng quốc gia, Phòng Đăng ký kinh doanh đã kiểm tra, xem xét và đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Nội dung kiến nghị trên xuất phát từ cá nhân ông Dương Văn Công do không hiểu rõ quy định của pháp luật và cũng đã có phản hồi rút lại thông tin đã kiến nghị phản ánh trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và xin lỗi Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội do đã thông tin không chính xác về việc giải quyết hồ sơ.

Quá trình giải quyết phản ánh, kiến nghị nêu trên cho thấy Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã trở thành công cụ hữu hiệu, là cầu nối giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính./.

Vũ Thu Hiền
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính