Quảng Nam chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính (15/06/2020)

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trong trong thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác cải cách hành chính.

Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông trong triển khai Cổng Dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia (10/06/2020)

Quy chế xác định nguyên tắc phối hợp thường xuyên, kịp thời, bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết, chủ động hỗ trợ lẫn nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, cải cách TTHC.

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Quản lý văn bản, điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp (10/06/2020)

UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (07/05/2020)

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 590/UBND-HCC gửi các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP (07/05/2020)

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 3075/UBND-KSTT gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quảng Nam tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (06/05/2020)

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh thành lập Tổ công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 (06/05/2020)

Tổ công tác hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được thành lập theo Quyết định số 640/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý I năm 2020 của tỉnh Tây Ninh (06/05/2020)

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ quý I năm 2020 được triển khai đồng bộ, thống nhất, nổi bật là công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách TTHC.

Tây Ninh ban hành Kế hoạch hoạt động của BCĐ Xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020 (06/05/2020)

​Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-BCĐXDCQĐT của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh.

Một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2020 của Tây Ninh (06/05/2020)

Tây Ninh đã triển khai hiệu quả và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC.
Các tin đã đưa ngày: