Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (15/01/2021)

Tỉnh Tây Ninh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số CCHC của 19 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tây Ninh ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021 (15/01/2021)

Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Tây Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh.

Bình Thuận khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (15/01/2021)

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về quy định thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (15/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Tỉnh Cao Bằng ban hành kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (15/01/2021)

UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 3171/KH-UBND ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021

Quảng Ninh làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (30/12/2020)

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020.

Bắc Giang quyết tâm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (30/12/2020)

Triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Bắc Giang: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” (16/12/2020)

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ đó, góp phần nâng cao nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch, phát động và triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” tỉnh Bắc Giang năm 2020”.

Bình Định triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (10/12/2020)

Sáng ngày 07/12/2020, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn về cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bình Định ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10/12/2020)

Ngày 20/11/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Quy chế được ban hành sẽ là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các tin đã đưa ngày: