Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc (10/07/2019)

Theo Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 28/6/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước  Quý II và nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh đã được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Hòa Bình ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (10/07/2019)

Theo Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, Quy chế gồm 6 chương, 26 điều quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân,  tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019 của tỉnh Tây Ninh (10/07/2019)

Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả.

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Tây Ninh (10/07/2019)

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Công tác Kiểm soát TTHC sáu tháng đầu năm 2019 tại Đồng Nai (10/07/2019)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
 

Đắk Lắk ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến (09/07/2019)

Thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2019 của tỉnh Lâm Đồng (08/07/2019)

Theo Báo cáo số 148/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2019, cho thấy các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả nhất định; đồng thời, nhận định về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ trong thời gian tiếp theo.

Một số kết quả nổi bật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 của Đắk Lắk (08/07/2019)

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Báo cáo số 181/BC-UBND về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019, cho thấy, về cơ bản, Tỉnh đã bám sát và triển khai đúng tiến độ Kế hoạch đề ra.

Hà Nội quyết tâm nâng cao Chỉ số PCI năm 2019 (05/07/2019)

Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 09/63 địa phương, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 42 bậc so với năm 2012, nhưng chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng phát triển của Thủ đô, với việc ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 19/6/2019 cho thấy quyết tâm của UBND thành phố Hà Nội trong việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II/2019 của Nam Định (05/07/2019)

Theo Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh  Nam Định, công tác kiểm soát TTHC Quý II/2019 của Tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, các nội dung thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Các tin đã đưa ngày: