UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (20/03/2019)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 (20/03/2019)

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn 08 lĩnh vực gồm: Kế hoạch và đầu tư, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch, lao động, thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ để rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong năm 2019

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 (18/03/2019)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 462/QĐ-UBND về kiểm tra nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Tỉnh Ninh Thuận thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (18/03/2019)

Thực hiện quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2018 (18/03/2019)

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; cơ bản hoàn thành việc xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành và thu thập thông tin về dân cư là kết quả nổi bật của việc thực hiện Đề án 896 năm 2018.

Quảng Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (15/03/2019)

Ngày 28/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1172/UBND-TH4 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực thi các quy định và hướng dẫn về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh Bình Thuận (11/03/2019)

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Bình Thuận triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (11/03/2019)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai nhiều nội dung công việc để thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg  ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (07/03/2019)

Tính đến hết ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 61.692 hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện tiếp nhận và 11.952 hồ sơ thủ tục hành chính có kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là số liệu thống kê theo Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (01/03/2019)

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND).

Các tin đã đưa ngày: