Hà Tĩnh phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ về cải cách hành chính (30/03/2020)

Với sự cải thiện đáng kể về thứ hạng các chỉ số quan trọng (xếp thứ 13 về chỉ số cải cách hành chính (ParIndex), thứ 23 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thứ 07 về chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) trong số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2018), Hà Tĩnh đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

Bình Phước ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh (26/03/2020)

Để đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh và thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 tại Đồng Nai (26/03/2020)

Trong Quý I năm 2020, Đồng Nai đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính

Kiên Giang kiện toàn cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (25/03/2020)

Theo Quyết định, có 222 cán bộ, công chức gồm: 47 cán bộ, công chức thuộc 22 sở, ban, ngành, 30 cán bộ, công chức thuộc 15 UBND cấp huyện, 145 cán bộ, công chức thuộc 145 UBND cấp xã làm đầu mối công tác kiểm soát TTHC.

Công tác cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng - kết quả đạt được quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II (23/03/2020)

Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hải Phòng có báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 của thành phố Hải Phòng, trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật về công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (23/03/2020)

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Bình Phước ban hành Kế hoạch đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kế hoạch Rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 (23/03/2020)

Kế hoạch được ban hành nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền nắm được tình hình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung, phạm vi và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đánh giá TTHC.

Tây Ninh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2019 đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (23/03/2020)

Theo Quyết định công bố, tỉnh xác định điểm, thứ hạng mức độ chính quyền điện tử của 20 sở, ban, ngành tỉnh, 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.

Tây Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (23/03/2020)

Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc BCĐ CCHC tỉnh Tây Ninh được kiện toàn theo Quyết định số 298/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tây Ninh ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh (23/03/2020)

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh và chỉ số CCHC của tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực canh tranh quốc gia.
Các tin đã đưa ngày: