Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (26/01/2021)

Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC (Quyết định số 89/QĐ-UBND) và Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 (Quyết định số 90/QĐ-UBND).

Bình Phước đẩy mạnh truyền thông về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử (26/01/2021)

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam (26/01/2021)

Quy chế được ban hành tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (25/01/2021)

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có Báo cáo số 606/BC-UBND về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (22/01/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (22/01/2021)

UBND tỉnh Hà Giang có Văn bản số 27/KH-UBND ngày 19/01/2021 ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính để triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm 2021.

Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (22/01/2021)

Tại Kế hoạch số 285/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đề ra mục tiêu, yêu cầu và nội dung nhiệm vụ cụ thể.

Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (22/01/2021)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 3520/QĐ-UBND của  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC (22/01/2021)

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/ 01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Tháp cam kết “Đồng hành cùng doanh nghiệp” trong năm 2021 và các năm tiếp theo (22/01/2021)

Tại Báo cáo kết quả cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm chi phí và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2020, phương hướng năm 2021 (số 344/BC-UBND), UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định năm 2020 Tỉnh đã thực hiện tốt “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, đồng thời tiếp tục cam kết “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2021 và các năm tiếp theo.
Các tin đã đưa ngày: