Triển khai số hoá sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (17/02/2023)

Yêu cầu này được UBND tỉnh Kon Tum đề ra tại Công văn số 300/UBND-NC ngày 06/02/2023 về việc triển khai số hoá sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 (17/02/2023)

Ngày 25/01/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 10/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (dưới đây viết tắt là Đề án 06) tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Kon Tum tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (17/02/2023)

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bắc Giang thực hiện tốt đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trên địa bàn tỉnh (17/02/2023)

Từ khi có hướng dẫn về việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018, UBND Bắc Giang luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, là một trong những cơ sở chấm điểm chỉ số cải cách hành chính trong năm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kết quả triển khai và kinh nghiệm của Bình Phước trong xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh (06/02/2023)

Bình Phước là một trong những địa phương sớm xây dựng và đi vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh (LRIS-Local Report Information System) và đến nay công tác này đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai (06/02/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kết quả khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 tại Đồng Nai (27/01/2023)

Đồng Nai đã thực hiện khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 để đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, đồng thời, nắm bắt kịp thời các vướng mắc, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (27/09/2022)

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho Lãnh đạo sở, ngành, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn, ngày 17 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh Ninh Thuận hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (27/09/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra.
 
Các tin đã đưa ngày: