Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (04/11/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn (Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 30/9/2021).

Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện (01/11/2021)

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2021 (Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 22/9/2021).

Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 (01/11/2021)

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2030 (tại Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021).

Quảng Bình tập trung chỉ đạo, triển khai một số một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (01/11/2021)

Để tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 5106/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh Quảng Bình năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan, trong Quý III/2021, UBND tỉnh đã ban hành và giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành hơn 160 văn bản triển khai, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (26/10/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 2866/-UBND về Kế hoạch cải cách hành hcinhs nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố Cần Thơ (26/10/2021)

Theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 20/10/2021 của thành phố Cần Thơ cho thấy thành phố đã triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả rất đáng được ghi nhận.

Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (25/10/2021)

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 6941/UBND-KSTT1 về việc triển khai rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Quảng Ninh ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 (25/10/2021)

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

Hải Phòng hoàn thành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (08/10/2021)

Năm 2021, công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) của Hải Phòng luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều tình huống phát sinh chưa có tiền lệ - khẳng định tại Báo cáo 260/BC-UBND ngày 14/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (30/09/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ1, ngày 10/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 3893/UBND-TTPVHCC về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.
 
Các tin đã đưa ngày: