Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

01/02/2021

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Theo văn bản nêu trên, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Một là, triển khai có hiệu quả Kế hoạch của tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; tập trung cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, trong đó nỗ lực cải thiện các chỉ số còn thấp điểm hoặc giảm điểm như: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
Hai là, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời giải quyết các bất cập do quy định chồng chéo, mâu thuẫn giữa các lĩnh vực như: đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường.
Ba là, tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi số; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.
Bốn là, tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra; tích cực truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội về ý nghĩa của phát triển bền vững.
Năm là, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và một năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.