Bắc Giang thực hiện nghiêm đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020

01/02/2021

Thực hiện quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 31/12/2020, việc đánh giá tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chí gồm 9 chỉ số thành phần: tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả đơn vị phối hợp) so với quy định; số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) và số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính; thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; công khai các thủ tục hành chính; thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhận; tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.
Việc đánh giá được thực hiện thông qua hình thức phát phiếu đánh giá tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa ở tất cả các Sở và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Qua gần 6 tháng triển khai (từ 01/6/2020 đến 01/11/2020), toàn tỉnh đã tổng hợp được 72.436 phiếu. Một số cơ quan, đơn vị có số lượng phiếu lớn như: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; huyện Lục Ngạn; huyện Tân Yên và thành phố Bắc Giang.
Sau khi có ý kiến thẩm định lại của Văn phòng UBND tỉnh, kết quả đánh giá cụ thể như sau: có 14/17 Sở xếp loại xuất sắc, 03 Sở còn lại xếp loại tốt (gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ và Sở Tư pháp); có 4/10 UBND cấp huyện đạt xuất sắc (dẫn đầu là huyện Lục Nam; tiếp theo là thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên và huyện Lạng Giang), các huyện còn lại xếp loại tốt.
 
Bảng điểm chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ngành năm 2020
 
 
Bảng điểm chỉ số đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các huyện, thành phố năm 2020
 
Theo kết quả đánh giá từng chỉ số thành phần cho thấy:
- Chỉ số về tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (điểm tối đa là 2 điểm), có 9/17 Sở, ngành đạt điểm tối đa,  thấp nhất là Sở Nội vụ (1,1 điểm); có duy nhất 01 huyện đạt điểm tối đa là huyện Lục Nam, thấp nhất là huyện Tân Yên (1,4 điểm).
- Chỉ số về số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính, điểm bình quân toàn tỉnh năm 2020 và 1,9 điểm cho thấy công chức tại Bộ phận Một cửa đã thực hiện tương đối tốt việc hướng dẫn cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính. Có 14/17 Sở, ngành và 04/10 huyện đạt kết quả tối đa (2 điểm). Sở Kế hoạch và Đầu tư (1,7 điểm) và 03 huyện Tân Yên, Yên Dũng và Yên Thế (cùng đạt 1,5 điểm) là những đơn vị có điểm thấp nhất.
- Chỉ số về số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính, là chỉ số đánh giá về công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính. Đối với các Sở, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan duy nhất không đạt điểm tối đa (chỉ đạt 1,8/ 2 điểm). Đối với UBND cấp huyện, có 02/10 huyện đạt điểm tối đa (2 điểm) là huyện Lục Nam và thành phố Bắc Giang; các huyện có điểm số thấp nhất là: Hiệp Hòa, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên và Yên Thế.
- Chỉ số về thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa là chỉ số đánh giá về chất lượng tiếp nhận hồ sơ và khả năng đáp ứng giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “4 tại chỗ”. Năm 2020, Bắc Giang đã công bố 67 thủ tục hành chính thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Có 02/17 Sở, ngành và 07/10 huyện, thành phố đạt điểm tối đa (2 điểm). Sở Kế hoạch và Đầu tư và huyện Lục Ngạn là 02 đơn vị có điểm chỉ số thành phần này thấp nhất.
- Chỉ số về công khai các thủ tục hành chính được đánh giá thông qua việc niêm yết và công khai bằng hình thức điện tử đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Có 14/17 Sở, ngành và 02 huyện, thành phố đạt điểm tối đa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 4 huyện (Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Yên Thế) là các đơn vị có điểm số thấp nhất. Kết quả này cho thấy việc công khai thủ tục hành chính trên địa bàn các huyện chưa thực sự tốt.
- Chỉ số về thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là chỉ số duy nhất có điểm bình quân tối đa (2 điểm). Kết quả này cho thấy các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh cũng đã có thái độ phục vụ nhân dân đúng mực trong giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2020, Bắc Giang không có phản ánh, kiến nghị nào về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà.
- Chỉ số về tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân bình quân của tỉnh là 2 điểm - điểm tối đa (duy chỉ có Sở Tư pháp đạt điểm thấp nhất là 1 điểm). Điểm số này cho thấy các sở, ngành, huyện và thành phố đã thực hiện nghiêm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
- Chỉ số về tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan có thẩm quyền là chỉ số có điểm đánh giá thấp nhất so với các chỉ số còn lại. Điều này phản ánh đúng kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong năm 2020, nhất là đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Qua đó cũng thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa mang lại hiệu quả cao, còn mang tính chất đối phó, có nhiều dịch vụ công trực tuyến sau khi triển khai không đảm bảo tỷ lệ hồ sơ, thậm chí chưa phát sinh hồ sơ nào (ví dụ như dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp).
Bên cạnh việc đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Bắc Giang còn triển khai đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả đánh giá cho thấy: có 03 Sở tỷ lệ rất hài lòng đạt 100% (Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ); một số huyện có tỷ lệ rất hài lòng cao (Lạng Giang, Lục Nam, Sơn Đông). Tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ tổ chức, cá nhân đánh giá không hài lòng, thậm chí đánh giá rất không hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan có thẩm quyền, điển hình là tại huyện Lạng Giang (tỷ lệ không hài lòng là 2,2% và rất không hài lòng là 1,5%).
Việc đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tuy còn một số tồn tại hạn chế và hình thức lấy ý kiến đánh giá chưa phong phú, chưa thu hút đông đảo người dân tham gia, song đã phần nào góp phần thay đổi được nhận thức, tác phong và lề lối làm việc, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là công chức Bộ phận Một cửa trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.