Bắc Giang ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021

01/02/2021

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

Theo Kế hoạch, năm 2021, Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó nhấn mạnh một số mục tiêu như: đảm bảo 100% thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trên thực tế được triển khai ở mức độ 4 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; rà soát tối thiểu 10% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương; bảo đảm trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trong đó có 20% trả trước hạn; bảo đảm 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; 100% Bộ phận Một cửa và công chức một cửa được đánh giá, chấm điểm; bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; 100% tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tra cứu trên zalo; tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp.
UBND tỉnh đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.