Cao Bằng triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021

08/02/2021

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn, đột phá, khác biệt nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào Tỉnh; thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời phát huy tính chủ động, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo.
Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: (1) Triển khai các biện pháp, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2021; (2) Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành, các cấp; tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tầm quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (3) Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh; (4) và nhiệm vụ công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp.
Với mỗi nhiệm vụ chủ yếu, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu tại các Nghị quyết, trong đó phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh và thời hạn hoàn thành.
Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cho các thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ trong phạm vi, chức năng và nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tích cực, hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, chung tay đóng góp vào sự ổn định, phát triển của tỉnh; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính