Đồng Tháp lựa chọn các thủ tục hành chính để thực hiện rà soát, đánh giá trọng tâm trong năm 2021

08/02/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Về mục đích, yêu cầu
Kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính (TTHC) có nội dung không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế, để từ đó đề xuất phương án đơn giản hóa phù hợp.
Về nội dung thực hiện
Kế hoạch yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư của Văn phòng Chính phủ
Nội dung Kế hoạch yêu cầu tập trung ưu tiên lựa chọn rà soát, đánh giá các quy định, TTHC có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn, rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ chưa tạo thuận lợi, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Công tác rà soát, đơn giản hóa tập trung vào các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là các quy định, TTHC có số lượng phát sinh nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ví dụ một số lĩnh vực như: Tư pháp, tài chính, thông tin và truyền thông...; ngoài các nội dung theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh còn có trách nhiệm tổ chức rà soát TTHC thường xuyên theo quy định của pháp luật.
Về tổ chức thực hiện
Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC hoặc nhóm TTHC có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả triển khai. Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, báo cáo và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC gửi về Văn phòng UBND tỉnh xem xét, kiếm soát chất lượng; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
 Đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai để có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện, không báo cáo kịp thời các nội dung theo Kế hoạch để xem xét, quyết định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Với việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC nêu trên có thể thấy rằng công tác cải cách TTHC được Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp hết sức quan tâm và có chỉ đạo quyết liệt để chủ động kịp thời phát hiện, xây dựng phương án loại bỏ hoặc chỉnh sửa những quy định, TTHC không phù hợp, hoặc còn phức tạp gây phiền hà, nhằm bảo đảm các quy định về TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính