Bình Phước quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số

08/02/2021

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2020, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo (6 Quyết định, 6 Kế hoạch) về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, UBND tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng về thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; triển khai thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thuộc UBND tỉnh trong quản lý Cổng dịch vụ công tỉnh, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, thuận lợi và hiệu quả.
 
(Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Phước làm việc với Tập đoàn VNPT về triển khai các Hệ thống thông tin điện tử của tỉnh; nguồn: Internet)
 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, kết quả công tác xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: (i) Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh đã kết nối, liên thông 4 cấp đơn vị hành chính trên địa bàn; thực hiện tích hợp chữ ký số đáp ứng gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ văn bản (không mật) được trao đổi trên môi trường mạng đạt 95%, từ cấp tỉnh đến cấp huyện đạt 100%, từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 90% đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. (ii) Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối thông suốt từ Trung ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã. Trong năm 2020, đã tổ chức theo hình thức trực tuyến 127 cuộc họp giữa Trung ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã. (iii)  Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ 100% tại UBND cấp huyện, cấp xã; góp phần hiện đại hóa, công khai, minh bạch hoạt động giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước. Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã tích hợp 1.880 TTHC, trong đó dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 1.577/1.880 thủ tục (chiếm 83,88%). Tỉnh đã hoàn thành kết nối cung cấp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. (iv) Tỉnh là một trong những địa phương hoàn thành sớm và đưa Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động, cung cấp 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã hoản thành việc kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ tháng 9/2020. (v) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được quan tâm, chú trọng, Tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Cyradar triển khai phần mềm giám sát, điều hành an toàn/an ninh mạng. Trong năm 2020, phần mềm đã giúp phát hiện và xử lý 873.183 mối nguy hại, trong đó có 855.444 mối nguy hại cao, 17.247 mối đe dọa nghiêm trọng tới các hệ thống công nghệ thông tin. Theo thống kê, thời gian qua tỉnh đã dành trên 76 tỷ đồng để đầu tư triển khai các dự án ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.
Năm 2021, tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu: Đẩy nhanh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, cung cấp dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi; góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh đề ra 09 nhóm nhiệm vụ chính gồm: (i) Hoàn thiện môi trường pháp lý, (ii) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, (iii) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; (iv) Hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; (v) Phát triển hạ tầng kỹ thuật; (vi) Phát triển các hệ thống nền tảng; (vii) Xây dựng địa phương thông minh; (viii) Phát triển nguồn nhân lực; (ix) Bảo đảm an toàn thông tin. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và yêu cầu các sở ngành tỉnh và UBND các địa phương nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa thành các giải pháp phù hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra./.
Nguyễn Mạnh Cường, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính