Kon Tum đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính

10/03/2021

Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


 
UBND tỉnh nhận định, trong năm 2020, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn đã đạt được một số kết quả tích cực như: Việc công bố, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên với 1.956 thủ tục trên toàn tỉnh; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai quyết liệt với việc tích hợp 772 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và 388 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt mục tiêu đề ra, cụ thể như: Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh chỉ đạt 24,13%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến chỉ đạt 5,9% trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC, nhiều dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa phát sinh hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến; Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa phát sinh hồ sơ giao dịch thực hiện thanh toán trực tuyến; một số dịch vụ công thiết yếu đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhưng chưa được các tổ chức, cá nhân quan tâm, sử dụng.
Nhằm đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các nhóm công việc sau:
Thứ nhất, hoàn thành chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Một là, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nhanh chóng rà soát, triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể là: Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, 11 chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; phấn đấu đạt trên 50% tổng số dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.
Hai là, các sở, ngành cần tập trung rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các tiêu chí theo hướng dẫn tại Phụ lục X Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và các tiêu chí theo hướng dẫn về tái cấu trúc quy trình TTHC để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 2 Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ.
Thứ hai, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
Một là, Bộ phận một cửa các cấp chỉ đạo công chức, viên chức chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.
Hai là, khi thực hiện TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến.
Thứ ba, phối hợp, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia
Một là, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn với tuyên truyền mạnh mẽ để các doanh nghiệp biết và đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chung trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định, TTHC.
Hai là, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động liên hệ, phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai sử dụng hiệu quả dịch vụ công Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân để giúp cắt giảm thời gian đi lại.
Ba là, Sở Tư pháp triển khai đạt trên 35% các đơn vị cấp xã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm phục vụ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC bằng hình thức trực tuyến.
Bốn là, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng để người dân, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến.
Năm là, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum hướng dẫn Bộ phận một cửa các cấp cách thức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính